POCKET MUSTANG

poc­ket­mus­tang.ford.co.nz/en

Web Designer Magazine - - Resn -

Het pro­ject met GTB Shang­hai heeft er­voor ge­zorgd dat ge­brui­kers zich weer kind kon­den voe­len door hun smartpho­ne te pak­ken en er­mee te spe­len als­of het een Mustang speel­goed­au­to was. Om van een smartpho­ne een Ford Mustang te ma­ken, moesten we de be­we­gin­gen van een smartpho­ne kun­nen vol­gen. Daar­voor wor­den de ge­ge­vens van de in­ge­bouw­de gy­ro­scoop be­na­derd, die de ro­ta­tie meet, en van de snel­heids­me­ter, die de li­ne­ai­re ver­snel­ling meet.

Met de­ze ge­ge­vens ge­ne­re­ren we een re­al­ti­me­kaart van een vir­tu­eel ra­ce­cir­cuit. Door het be­we­gings­pad en de ver­an­de­rin­gen in de ro­ta­tie en ver­snel­ling van de smartpho­ne te me­ten, re­con­stru­e­ren we de be­we­gin­gen van een Mustang. Uit­ein­de­lijk be­wer­ken we dy­na­misch een deel­ba­re, per­soon­lij­ke vi­deo van een een ech­te Mustang die de be­we­gin­gen van de ge­brui­ker ko­pi­eert.

Daar had­den we ilm­ma­te­ri­aal van een ech­te Mustang voor no­dig. We heb­ben een cre­a­ti­ve di­rec­tor en een tech di­rec­tor van Re­sn van hun com­for­ta­be­le bu­reau in Nieuw-zee­land van­daan ge­plukt en in de woes­tijn van Ari­zo­na af­ge­zet.

Daar ston­den een ilm­crew en we­reld­kam­pi­oen drif­ten Vaug­hn Git­tin Jr. klaar. Twee da­gen lang wer­den er op­na­mes van de meest waan­zin­ni­ge rij­kun­sten ge­maakt op het test­par­cours van Ford. Op de eer­ste dag haal­de het kwik maar liefst 46°C, de heet­ste dag in vijf jaar tijd.

De pro­ces­sor in de her­sens van on­ze tech di­rec­tor is over­ver­hit ge­raakt en zijn bril is 700 keer van z’n oren ge­gle­den. Vaug­hn reed in twee ver­schil­len­de Mustangs en heeft 40 ban­den ver­sle­ten. Dat ging zo hard, dat we aan het eind van de eer­ste dag in de plaat­se­lij­ke om­ge­ving op zoek moesten naar nieu­we ban­den voor de op­na­mes van de vol­gen­de dag. De ilm­crew had drie ca­me­ra’s op de grond en twee dro­nes voor lucht­op­na­mes, zo­dat al­les van­uit el­ke hoek werd vast­ge­legd. Aan het ein­de van dag twee had­den we al het ilm­ma­te­ri­aal dat we no­dig had­den en de fors ver­bran­de Re­sn-me­de­wer­kers keer­den weer te­rug naar huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.