BROWSERONDERSTEUNING

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

Voor zo’n beet­je el­ke fea­tu­re die we in dit ar­ti­kel noe­men, is de browserondersteuning an­ders. Som­mi­ge kun je nu al toe­pas­sen, an­de­re mis­schien nooit. Nu al­le gro­te brow­sers ever­green zijn, kun je al­le fea­tu­res die ge­ïm­ple­men­teerd wor­den snel ge­brui­ken. Het blijft ech­ter een goed uit­gangs­punt om daar niet voor de ba­sis­func­ti­o­na­li­teit op te ver­trou­wen.

Voor­dat je de nieuwste CSS- en Html-tech­nie­ken in pro­duc­tie neemt, is het dan ook ver­stan­dig dat je eerst con­tro­leert of de fea­tu­res die je wilt ge­brui­ken al wel on­der­steund wor­den door de brow­sers waar­voor je ont­wik­kelt. Die com­pa­ti­bi­li­teit con­tro­leer je het mak­ke­lijkst op ca­ni­u­se.com. Op die si­te staat wel­ke tech­nie­ken brow­sers on­der­steu­nen en wat de groot­ste be­ken­de bugs zijn. Je vindt er links naar de spe­ci ica­ties en an­de­re bron­nen. ca­ni­u­se.com/#feat=css-va­ria­bles

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.