WAT IS ER IN DE LAAT­STE VER­SIE VER­AN­DERD?

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

ac­ces­skey

Met het at­tri­buut ac­ces­skey maak je een toet­sen­com­bi­na­tie waar­mee je een ele­ment kunt selecteren. Het at­tri­buut ac­cep­teert nu maar één te­ken (pre­cies één Uni­co­de lang).

<he­a­der> nes­ting

Je kunt nu <he­a­der>-ele­men­ten in an­de­re <he­a­der>ele­men­ten nes­ten, als die ten­min­ste on­der­deel zijn van een nieuw <sec­ti­on>-ele­ment.

<foo­ter> nes­ting

Je kunt nu <foo­ter>-ele­men­ten in an­de­re <foo­ter>ele­men­ten nes­ten, als die ten­min­ste on­der­deel zijn van een nieuw <sec­ti­on>-ele­ment.

Le­ge <op­ti­on>

Het ele­ment <op­ti­on> mag nu leeg zijn. Dat is han­dig als je een le­ge stan­daard­op­tie wilt mee­ge­ven in plaats van bij­voor­beeld ‘se­lec­teer uit ...’

Wheel-event

De event ‘mou­se­wheel’ is niet stan­daard en wordt af­ge­schaft. De event wordt nu ‘wheel’ ge­noemd en wordt ge­ac­ti­veerd wan­neer er aan het muis­wiel ge­draaid wordt.

Ver­taal­ba­re knop­pen

Bij in­put ty­pe=”sub­mit” wordt nu re­ke­ning ge­hou­den met het at­tri­buut ‘trans­la­te’ om ver­ta­lin­gen toe te staan of te voor­ko­men. Het lijkt er­op dat de­ze nog in de vo­ri­ge spe­ci ica­tie ont­brak en dat die nu is toe­ge­voegd.

Plaats van < ig­cap­ti­on>

Het ele­ment < ig­cap­ti­on> mag nu over­al in het ele­ment < igu­re> staan. Voor­heen moest dat het eer­ste of het laat­ste ele­ment zijn.

<img /> alt en tit­le

Het gebruik van tit­le=”” in plaats van alt=”” be­te­kent niet meer dat het ele­ment con­form de spe­ci ica­tie is. Gebruik die at­tri­bu­ten zo­als ze be­doeld zijn!

<img width=”0” />

Het is nu toe­ge­staan om een width van 0 aan een <img> toe te ken­nen.

<tit­le> in <svg>

Als een <svg>-ele­ment meer­de­re <tit­le>-ele­men­ten heeft, wordt nu het eer­ste in plaats van het laat­ste ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.