HOUD CO­DE BE­HEERS­BAAR

DOE TOE­KOM­STI­GE DE­VEL­O­PERS EEN PLE­ZIER DOOR SPAGHETTICODE TE VERMIJDEN

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Din­gen ver­an­de­ren snel in de­ze in­du­strie. Een bug in een oud pro­ject op­spo­ren is vaak mon­ni­ken­werk. Meest­al gaat het slechts om een paar re­gels co­de, maar om daar te ko­men moet je een com­pleet co­despoor door een gi­gan­tisch be­stand vol­gen. Dat kan voor­ko­men wor­den door van be­gin af aan wat voor­uit te den­ken.

Denk om te be­gin­nen modulair. Een paar jaar ge­le­den was het de ge­woon­te om al­le co­de in één be­stand te zet­ten om down­lo­ads te re­du­ce­ren. Nu build-pro­ces­sen ge­meen­goed zijn, kun je zo meer­de­re be­stan­den re­du­ce­ren in een en­kel mi­ni­fied Javascript-be­stand. Co­de op­de­len in mo­du­les voor­komt dub­be­le co­de, maakt de boel lees­baar­der voor ont­wik­ke­laars en dank­zij tools als Web­pack kan de laad­tijd ge­op­ti­ma­li­seerd wor­den, zo­dat het voor ge­brui­kers ook nog eens snel­ler wordt. Unit-tests wor­den mak­ke­lij­ker om te schrij­ven – als een pro­ject die niet al heeft.

Als de func­ti­o­na­li­teit op­ge­deeld is, hou de be­stan­den dan ge­or­ga­ni­seerd. Maak apar­te map­pen voor co­de voor da­ta-op­slag, voor het be­re­ke­nen van da­ta en voor de weer­ga­ve. Als er dan een pro­bleem op­treedt, is de bron mak­ke­lij­ker te vin­den. De bes­te struc­tuur kan per pro­ject an­ders zijn, dus gebruik er een die daar het bes­te voor werkt. Bij een Re­act-ap­pli­ca­tie kun je er bij­voor­beeld voor kie­zen om on­der­scheid te ma­ken in com­po­nen­t­rol­len. Co­de moet al­tijd goed ge­do­cu­men­teerd zijn. Als je aan het pro­gram­me­ren bent, weet je nog wel wat be­paal­de func­ties doen, maar la­ter moet ie­mand waar­schijn­lijk eerst he­le­maal uit­plui­zen wat je be­oog­de. Vaak do­cu­men­teer je met com­men­taar bij de co­de zelf. Co­de-edi­tors kun­nen die er­uit vis­sen en als hints la­ten zien voor als een func­tie of va­ri­a­be­le la­ter ge­bruikt wordt. Voor sim­pe­le ope­ra­ties is com­men­taar over­kill. Een zin­ni­ge naam voor een func­tie of va­ri­a­be­le is vaak al­les wat je no­dig hebt om het doel te om­schrij­ven. Lan­ge­re na­men kun­nen la­ter nog in­ge­kort wor­den, en heb­ben dan geen im­pact op de be­stands­groot­te bij de eind­ge­brui­ker. // Avoid am­bi­guous na­mes let arr = []; arr.push(first.re­sult); // Be de­scrip­ti­ve let test­re­sults = []; testsco­res.push(first­test.re­sult);

Co­de-edi­tors zo­als Vi­su­al Stu­dio Co­de kun­nen wer­ken met com­men­taar dat in Js­doc-stijl op­ge­maakt is om hints te ge­ven als de Workspa­ce-class ge­bruikt gaat wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.