10 ES­SEN­TI­Ë­LE TOOLS OM CO­DE TE ON­DER­HOU­DEN

Web Designer Magazine - - Programmeer Eersteklas Javascript -

Js­hint js­hint.com Js­hint is een al­ter­na­tief voor Eslint. Veel werkt het­zelf­de, de set stan­daard­re­gels is klei­ner. Dat geeft de­vel­o­pers meer flexibiliteit, af­han­ke­lijk van de taal die ge­bruikt wordt. Ty­pe­script ty­pe­script­lang.org Voor­komt typ­fou­ten door variabelen ex­pli­ciet te de­fi­ni­ë­ren. Co­de-edi­tors ge­brui­ken die in­for­ma­tie en zor­gen er­voor dat func­ties niet ver­keerd ge­speld zijn. Al­le co­de wordt dan naar Javascript ge­com­pi­leerd. JS­DOC usejs­doc.org Ge­ne­reer au­to­ma­tisch com­men­taar dat be­schrijft wat func­ties en mo­du­les doen. JS­DOC kan als plug-in ge­bruikt wor­den bij de mees­te co­de-edi­tors. Dat be­spaart de­vel­o­pers la­ter weer tijd. Da­vid da­vid-dm.org Da­vid is een de­pen­den­cy­ma­na­ge­ment­tool voor npm-pack­a­ges. Hij houdt in de ga­ten wel­ke er bij een pro­ject wor­den ge­bruikt. Als er één out-of-da­te is of een kwets­baar­heid be­vat, geeft de tool dat aan. Erg han­dig. Clo­su­re Lin­ter git­hub.com/goog­le/ clo­su­re-lin­ter Clo­su­re Lin­ter con­tro­leert au­to­ma­tisch of de co­de vol­doet aan de stijl­gids van Goog­le. Klei­ne­re pro­ble­men kun­nen au­to­ma­tisch ver­hol­pen wor­den met de fixjs­sty­le-ap­pli­ca­tie.

Si­de­kick si­de­kick­co­de.com Si­de­kick kan bij­ge­werk­te co­de op be­drijfs­stan­daar­den en vei­lig­heids­pro­ble­men con­tro­le­ren als het ge­pusht wordt of op een ad-hoc­ba­sis via de com­mand­line. Je kunt ook hints krij­gen om pro­ble­men op te los­sen. No­tes bit.ly/2tt­gur0 Een veel voor­ko­mend pro­bleem met projecten is dat din­gen op ‘to-do’ wor­den ge­zet en er nooit meer naar ge­ke­ken wordt. No­tes is een sim­pe­le com­mand­line­tool die projecten ana­ly­seert en er een han­di­ge lijst van maakt. Pla­to bit.ly/2utr­jck Gro­te be­stan­den en meer­de­re me­tho­des in een ob­ject wij­zen vaak op een mo­du­le die zelf te veel wil doen. Pla­to vi­su­a­li­seert de com­plexi­teit en laat zien wel­ke be­stan­den op­ge­deeld moe­ten wor­den. Co­d­a­cy co­d­a­cy.com Co­d­a­cy is een com­ple­te tool voor pro­ject­ma­na­ge­ment met een fo­cus op kwa­li­teit. Ana­ly­seer el­ke pull-re­quest op per­for­man­ce en se­cu­ri­ty-is­sues. Ie­der be­stand krijgt een be­oor­de­ling die ge­volgd kan wor­den. De­bug bit.ly/2ttelct De­bug is een pack­a­ge dat bij een No­de.js-pro­ject ge-in­clu­de kan wor­den. Het gebruik van de­bug() in mo­du­les geeft kleur­co­de­rin­gen aan de logs om ze mak­ke­lij­ker te iden­ti­fi­ce­ren op de com­mand­line.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.