VOOR­DE­LEN VAN JAVASCRIPT

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

EX­TREEM SNEL

jquery heeft veel func­ties die het pro­gram­me­ren mak­ke­lij­ker ma­ken, maar het ont­le­den van de string­pa­ra­me­ters en ze daar­na in­pak­ken in wrap­per-ob­jec­ten kost tijd. De­ze aan­zien­lijk lang­za­me­re res­pons kan pro­ble­ma­tisch wor­den in si­tu­a­ties die om ho­ge pres­ta­ties vra­gen.

MI­NI­MA­LE BAND­BREED­TE

Hoe­wel ge­mi­ni iceer­de jquery-bi­bli­o­the­ken maar on­ge­veer 30 ki­lo­by­te groot zijn, duurt het ont­le­den van die be­knop­te co­de lang. Voor klei­ne web­si­tes kan wat meer, maar wel hand­ge­schre­ven Javascript-co­de uit­ein­de­lijk toch snel­ler zijn.

FORMEEL: DE BES­TE BROWSERONDERSTEUNING

In the­o­rie zou ge­wo­ne Javascript bij al­le brow­sers het­zelf­de moe­ten wer­ken. He­laas is dat niet het ge­val. In de prak­tijk heb­ben met na­me ou­de­re brow­sers nog­al eens ‘ei­gen­aar­dig­he­den’ in hun run­ti­me. Een bi­bli­o­theek kan fun­ge­ren als een ab­strac­tie­laag – als een brow­ser niet on­der­steund wordt, wordt het las­tig.

‘DIFFERENTIËLE’ LEERCURVE

Met jquery gaat het uit­voe­ren van in­ge­wik­kel­de ta­ken mak­ke­lij­ker dan met Javascript. De lan­ge­re Javascript-co­de vraagt dui­de­lijk meer van een pro­gram­meur. Aan de an­de­re kant moet hij ook veel tijd in­ves­te­ren in het le­ren wer­ken met een fra­me­work zo­als jquery. Uit­ein­de­lijk hangt het van de si­tu­a­tie af of Javascript snel­ler is.

PRECIEZERE CON­TRO­LE

Wan­neer je co­de in Javascript schrijft, heb je veel meer con­tro­le over het ge­drag. Een slim­me ont­wik­ke­laar kan bij­voor­beeld over­bo­di­ge vei­lig­heids­con­tro­les weg­la­ten en bij het her­schrij­ven van bi­bli­o­theek­co­de kan hij al­go­rit­mes ver­van­gen door ver­sies die be­ter ge­schikt zijn voor het uit­voe­ren van een taak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.