JAVASCRIPT VER­SUS JQUERY: HOE GOED PRESTEREN ZE?

ZON­DER FO­TO IS HET NIET GEBEURD: DIT OU­DE ADAGIUM IS OOK VAN TOE­PAS­SING OP DE DIS­CUS­SIE OVER JAVASCRIPT VER­SUS JQUERY: WE WIL­LEN BE­WIJ­ZEN ZIEN.

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

Voor het ver­ge­lij­ken van de pres­ta­ties van ver­schil­len­de stuk­jes pro­gram­ma­co­de zijn mi­cro­ben­ch­marks no­dig. In 2011 pu­bli­ceer­de de Duit­se ex­pert Klaus Gims een pa­per over en­ke­le pro­ble­men die daar­bij op­tre­den.

Om een lang ver­haal kort te ma­ken: ont­wik­ke­laars moe­ten niet ver­wach­ten dat mi­cro­ben­ch­marks su­per­nauw­keu­rig zijn. Al­leen al door ver­schil­len in de meet­in­stel­lin­gen kan er een ver­schil van 10 pro­cent of meer zijn. Niet­te­min kun je toch en­ke­le be­lang­rij­ke trends zien wan­neer je de snel­he­den ana­ly­seert. Op jsperf.com, zo’n beet­je de de-fac­to website voor al­les wat te ma­ken heeft met de pres­ta­ties van Javascript, staat een aan­tal uit­ste­ken­de voor­beel­den.

Een wel erg in­te­res­san­te ver­ge­lij­king staat op bit. ly/2ngct­pg – die is ook ver­ant­woor­de­lijk voor de out­put van de ben­ch­mark die je in de a beel­ding hier­naast ziet.

In prin­ci­pe is de co­de vrij sim­pel: bij de eer­ste stap wordt de DOM ge­vuld met een as­sor­ti­ment aan div- en span-tags die voor­zien zijn van iden­ti ice­ren­de in­for­ma­tie. Daar­na wor­den er ob­ject-poin­ters naar de di­ver­se ele­men­ten ge­ge­ne­reerd met zo­wel de $()-syn­tax van jquery als met de ver­schil­len­de hel­per­func­ties in het do­cu­ment-ob­ject. Door de in­ge­wik­kel­de string-mat­chers van jquery is het niet zo vreemd dat de na­ti­ve op­los­sing aan­zien­lijk be­ter pres­teert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.