WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR JQUERY?

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

ZEPTO.JS zep­tojs.com Zepto ziet zich­zelf als een su­per­lich­te ver­sie van jquery. jquery-ont­wik­ke­laars die met de be­per­kin­gen van Zepto’s API’S kun­nen wer­ken, kun­nen de be­stands­groot­te van hun pro­ject aan­zien­lijk re­du­ce­ren.

Om­dat Zepto een ge­re­du­ceer­de ver­sie van jquery voor het mo­bie­le web is, on­der­steunt de bi­bli­o­theek van 5 tot 10 ki­lo­by­te groot zelfs ob­scu­re brow­sers als Bla­zer en Web­pro van Palms al­lang over­le­den we­bos. Je kunt een groep add-on-mo­du­les in Zepto com­pi­le­ren zo­dat het fra­me­work meer API’S van jquery on­der­steunt. KENDO UI de­mos.te­le­rik.com/kendo-ui jquery wordt vaak ge­bruikt voor het ma­ken van een na­ti­ve uit­zien­de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce. Hoe­wel jquery UI on­der­tus­sen een op zich­zelf staan­de ‘stan­daard’ is ge­wor­den, is een ech­te na­ti­ve look soms e ici­ën­ter.

Kendo UI kan be­schouwd wor­den als de peet­va­der van Javascript Gui-stacks. De emu­la­tie van na­ti­ve plat­forms op An­droid, IOS en Black­ber­ry 10 is on­ge­ë­ve­naard. Bo­ven­dien heb­ben de wid­gets hel­per-api-func­ties die je werk besparen – Va­nil­la Javascript en Kendo UI vor­men sa­men een mooi ont­wik­kel­fra­me­work. AN­GU­LAR.JS an­gu­lar.io Een goe­de An­gu­lar.js-ap­pli­ca­tie ge­bruikt de back-end­mo­ge­lijk­he­den van het fra­me­work om veel van het werk te doen dat nor­maal door jquery wordt ge­daan.

Aan de an­de­re kant heeft An­gu­lar.js een stei­le leercurve. Een ont­wik­ke­laar moet er link wat tijd in in­ves­te­ren voor hij fat­soen­lijk met het fra­me­work aan de slag kan. In bij­na al­le ge­val­len moet veel van het be­staan­de pro­gram­meer­werk voor An­gu­lar her­schre­ven wor­den om de voor­de­len van het fra­me­work te be­nut­ten – jquery’s ‘plug­ga­bi­li­ty’ is veel be­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.