FAQ

DE OU­DE JQUERY/JAVASCRIPT DIS­CUS­SIE WERPT EEN AAN­TAL KLASSIEKE VRA­GEN OP. WE BEANTWOORDEN DE BE­LANG­RIJK­STE.

Web Designer Magazine - - Jquery Vs Javascript -

Q. COMPENSEREN CDN’S HET PRESTATIEVERLIES VAN JQUERY? A. Niet echt. Het klopt wel dat je met brow­ser­ca­ches min­der band­breed­te voor het down­lo­a­den no­dig hebt, maar dat be­te­kent niet dat je daar­mee het prestatieverlies ten ge­vol­ge van jquery kunt ver­min­de­ren. Hou er re­ke­ning mee dat Javascript een pro­gram­meer­taal is die eerst ge­parst moet wor­den voor­dat hij kan wor­den uit­ge­voerd. Wan­neer je 30 ki­lo­by­te ex­tra Javascript moet par­sen, kost dat ge­woon tijd. Bo­ven­dien wer­ken de apar­te me­tho­des ook veel lang­za­mer. Q. EN ALS JE EEN AFGESLANKTE VER­SIE VAN JQUERY GE­BRUIKT? A. Als de band­breed­te – en dus de down­lo­ad­snel­heid – een pro­bleem is, kan een klei­ne­re ver­sie van jquery voor­de­len bie­den. Daar­mee moet je wel op­pas­sen, want als een bi­bli­o­theek een on­der­deel van jquery ge­bruikt die niet in de afgeslankte ver­sie zit, kun­nen daar hi­la­ri­sche din­gen uit voort­vloei­en. Q. MIJN PRO­JECT GE­BRUIKT JQUERY. MOET IK DAAR­MEE STOPPEN OF RE­FAC­TO­REN? A. Lees eerst het ant­woord hier­bo­ven. Wan­neer je over­weegt met jquery te stoppen, is het ver­stan­dig dat je eerst een kos­ten-ba­ten­ana­ly­se maakt. Het eli­mi­ne­ren van het fra­me­work uit een snel­le, perfect wer­ken­de en po­pu­lai­re we­bap­pli­ca­tie kan voor­de­lig zijn wan­neer de client zijn in­ter­net­ver­bin­ding per me­ga­by­te moet af­re­ke­nen. Q. MIJN PRO­JECT IS GE­BA­SEERD OP JAVASCRIPT. MOET IK JQUERY IN­ZET­TEN? A. Als je ap­pli­ca­tie snel ge­noeg werkt en zo­wel je ge­brui­kers als Goog­le te­vre­den zijn met de re­ac­tie­snel­heid, is er geen ech­te re­den om een wer­kend sys­teem te ver­an­de­ren.

Het Pa­re­to-prin­ci­pe is ook van toe­pas­sing op op­ti­ma­li­sa­tie. Het op­ti­ma­li­se­ren van de Dom-co­de heeft geen zin als die maar ver­ant­woor­de­lijk is voor vijf pro­cent van de to­ta­le la­ten­tie­tijd. Een pro­gram­ma dat in­ge­wik­kel­de con­vo­lu­tie­be­re­ke­nin­gen uit­voert, zal er waar­schijn­lijk niet veel van pro ite­ren als de start­knop met va­nil­la Javascript af­ge­han­deld wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.