Ver­vorm­de tv-ef­fec­ten toe­voe­gen met Three.js

Zo­als te zien op Veil­hymn.com

Web Designer Magazine - - Webworkshop - <com­men­taar> Wat vin­den de ex­perts?

On­der mu­zi­kan­ten en ar­ties­ten is het de nor­maal­ste zaak van de we­reld om sa­men te wer­ken om zo een twee keer zo groot pu­bliek te be­rei­ken. Wan­neer webdesigners een si­te voor zo’n sa­men­wer­king ma­ken, krij­gen ze vaak de ge­le­gen­heid om vi­su­eel aan­trek­ke­lij­ke in­houd te pro­du­ce­ren. De Three.js-bi­bli­o­theek werd in fei­te ook voor het eerst ge­bruikt voor een in­ter­ac­tie­ve 3D-vi­deo van het mu­zi­ka­le sa­men­wer­kings­pro­ject ‘Ro­me’.

Voor de mu­zi­ka­le sa­men­wer­king tus­sen Dev Hy­nes (Blood Oran­ge) en Bryn­don Cook (Star­child & The New Ro­man­tic), die sa­men be­kend­staan als Veil­hymn, wordt even­eens Three.js ge­bruikt. Het num­mer dat ze op hun si­te pro­mo­ten, heet ‘Hymn’.

Als je de si­te opent, vraag je je mis­schien af welk e ect er met Three.js op de si­te wordt toe­ge­past. Strikt ge­no­men is het geen ech­te 3D, be­hal­ve mis­schien de ma­nier waar­op de a beel­ding be­weegt als re­ac­tie op de muis. In plaats daar­van ver­werkt Three.js de beel­den en vi­deo met iets dat GLSL (Grap­hics Li­bra­ry Sha­der Lan­gu­a­ge) heet om ze de uit­stra­ling van een beeld­buis te ge­ven waar je dan weer tvop­na­mes van ziet. Dat is niet het eni­ge e ect, want de over­gang tus­sen de fo­to’s van de ar­ties­ten op het start­scherm is veel in­druk­wek­ken­der. Dit e ect wordt ook ge­bruikt in de vi­deo van het lied­je, waar­in de be­zoe­ker de muis in­ge­drukt moet hou­den om te swit­chen tus­sen de vi­deo­clip en op­na­mes van de vi­deo­clip. Je moet de­ze over­gang echt zien om de juis­te be­le­ving te er­va­ren! Je hebt zo­iets waar­schijn­lijk nog nooit eer­der in re­al ti­me op het web ge­zien!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.