Maak mobiel mak­ke­lij­ker

Web Designer Magazine - - Welkom - Mark van Som­me­ren

Hoe­veel tijd be­steed je ach­ter het scherm van je desktop­com­pu­ter? En hoe lang tuur je naar het klei­ne scherm van je mo­bie­le te­le­foon? Het is al ja­ren be­kend dat we het groot­ste deel van on­ze on­li­ne tijd op een mobiel ap­pa­raat door­bren­gen en dat die ver­hou­ding steeds meer rich­ting mobiel ver­schuift. Daar­om is het heel be­lang­rijk dat we veel aan­dacht aan het ont­wer­pen van mo­bie­le si­tes spen­de­ren.

De the­o­rie is mooi, maar ik merk dat de prak­tijk weer­bar­sti­ger is en dat veel de­sig­ners nog te slecht voor mo­bi­le ont­wer­pen. De dis­plays zijn klei­ner, maar heb­ben een ho­ge­re re­so­lu­tie dan de desktop­scher­men van en­ke­le ja­ren ge­le­den. En hoe­wel Hd-re­so­lu­ties ge­meen­goed zijn, wordt de re­al es­ta­te er­van toch slecht ge­bruikt. Er zijn nog veel te veel si­tes met te gro­te fonts en plaat­jes. Ik moet mijn toe­stel heel vaak draai­en van staand naar lig­gend en weer te­rug om er dan als­nog ach­ter te ko­men dat de si­te in geen van bei­de stan­den pret­tig of mak­ke­lijk leest. Er valt dus nog heel wat te ver­be­te­ren.

In ons hoofd­the­ma op pa­gi­na 50 rei­ken we je veel tips, trucs en tech­nie­ken aan voor het ver­be­te­ren van mo­bie­le si­tes. We be­han­de­len za­ken als na­vi­ga­tie, lay-out, lees­baar­heid, ge­brui­ker­s­er­va­ring, kleur­co­ör­di­na­tie en op­ti­ma­li­sa­tie. Moet je ham­bur­ger­me­nu’s nou wel of niet ge­brui­ken? Idem voor me­ta-tags? Wel­ke font­groot­te is op­ti­maal? Hoe op­ti­ma­li­seer je for­mu­lie­ren voor klei­ne­re dis­plays? En ge­stu­res voor touch, hoe zit het daar dan mee? Wan­neer je een mo­bie­le si­te op de juis­te pun­ten aan­pakt, ver­be­ter je de ge­brui­ker­s­er­va­ring en wordt die een suc­ces.

Om een si­te nog aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken, kun je er ge­luid aan toe­voe­gen. Van­af pa­gi­na 58 ne­men we HTML5 Audio on­der de loep. In de work­shops wat ver­der­op in het blad leg­gen we uit hoe je ge­luid en spraak met de Web Audio en Speech API’S toe­voegt en hoe je er zelfs een the­re­min mee maakt. Na­tuur­lijk staan er weer on­ze ge­brui­ke­lij­ke work­shops in. Ik wens je veel lees­ple­zier.

De mees­te de­sig­ners ont­wer­pen nog te slecht voor mo­bi­le!

Wan­neer je mo­bie­le si­tes op de juis­te pun­ten aan­pakt, ver­be­ter je de ge­brui­ker­s­er­va­ring en wor­den ze een suc­ces.

Volg ons op Twit­ter voor het laat­ste nieuws en on­ze me­ning @We­b_­de­sig­ner Be­zoek on­ze web­si­te voor al­le be­lang­rij­ke in­fo web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.