Out­si­de the box den­ken

Thin­king­box is een om­ge­ving waar cre­a­ti­vi­teit op­ti­maal ge­dijt. De di­ver­se pro­jec­ten il­lu­stre­ren de kun­di­ge aan­pak die ie­der­een bij Thin­king­box no­dig heeft om de di­gi­ta­le ruim­tes van mor­gen te cre­ë­ren.

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Bij Thin­king­box ma­ken ze op vak­kun­di­ge wij­ze de di­gi­ta­le ruim­tes van mor­gen.

“Con­cep­ten die niet al­leen op web­si­tes be­staan, maar naar een fy­sie­ke ruim­te ver­taald kun­nen wor­den

thin­king­box is het gees­tes­kind van Amir Sah­ba. Hij wil­de een ruim­te schep­pen waar­in ta­lent­vol­le ont­wer­pers, ont­wik­ke­laars, in­ge­ni­eurs en cre­a­tie­ve gees­ten bij el­kaar zou­den ko­men om sa­men baan­bre­ken­de idee­ën te cre­ë­ren.

“Thin­king­box is ge­ba­seerd op een con­cept waar­bij ik de cli­chés van di­gi­ta­le bu­reaus wil­de ver­an­de­ren van een be­drijf dat al­leen voor on­li­ne pro­du­ceert naar een cros­schan­nel mul­ti­plat­form eco­sys­teem,“legt Amir uit. “Ik wil­de een om­ge­ving cre­ë­ren die mijn team in­spi­reert tot het ver­zin­nen van ori­gi­ne­le ideeen. Dan heb ik het niet al­leen over con­cep­ten die op web­si­tes be­staan, maar ook over idee­ën die naar een fy­sie­ke ruim­te ver­taald kun­nen wor­den.“

Amir de­le­geer­de de­ze vi­sie naar een su­per­ge­mo­ti­veerd team. Het suc­ces dat Thin­king­box de af­ge­lo­pen ja­ren heeft ge­kend, komt vol­le­dig op het con­to van dit hech­te en hard­wer­ken­de team. Het is een col­lec­tief met men­sen die de­zelf­de vi­sie de­len en hun di­gi­ta­le vaar­dig­he­den op di­ver­se ge­bie­den wil­len toe­pas­sen, van­af het web tot mo­bie­le out-of-ho­me-er­va­rin­gen.

“We wis­ten dat we een ruim­te moesten ma­ken waar­in on­ze col­le­ga’s zich als een fa­mi­lie zou­den voe­len, en niet als werk­ne­mers die naar kan­toor ko­men”, ver­volgt Amir. Het op­bou­wen van een ba­sis waar­in ie­der­een zich thuis voelt om re­vo­lu­ti­o­nai­re idee­ën te spui­en, was zeer be­lang­rijk voor hem en zijn team. Het re­sul­taat was de ge­boor­te van een unie­ke di­gi­ta­le pro­duc­tie­stu­dio.

Amir be­dacht de naam Thin­king­box en het al­ler­eer­ste con­cept voor het merk toen hij nog een de­sign­stu­dent op de uni­ver­si­teit was. Het ge­he­le con­cept is ont­staan uit de af­stu­deer­op­dracht waar­voor hij een agent­schap s bu­reau moest ma ke­nen star­ten. Amir ver­zon de naam en het merk pas de nacht voor­dat hij de op­dracht moest in­le­ve­ren en ver­wacht­te niet dat hij daar in de toe­komst nog wat mee zou doen. Iro­nisch ge­noeg kreeg hij maar een C+ (een 7 naar Ne­der­land­se maat­sta­ven) voor de op­dracht. Nie­mand kon toen nog be­vroe­den dat het merk dat hij van de grond af op­bouw­de een suc­ces­vol in­ter­na­ti­o­naal pro­duc­tie­be­drijf zou wor­den.

Toen Amir be­sloot om Thin­king­box als een echt be­drijf te star­ten, had hij geen geld om een nieu­we naam voor zijn be­drijf te re­gi­stre­ren. Daar­om hield hij de naam die hij toch al had en ge­bruik­te hij het be­drijfs re­gi­stra­tie do­cu­ment om kos­ten te besparen, in de hoop dat hij de naam wel kon ver­an­de­ren zo­dra het be­drijf een­maal goed draai­de.

Re­gi­stra­tie van het ge­wens­te do­mein was een lui­tje van een cent. Om­dat het be­drijf in Ca­na­da start­te,

“We kie­zen juist de pro­jec­ten die bui­ten on­ze com­fort­zo­ne lig­gen

werd het een .ca-do­mein. Toen het be­drijf in 2016 we­reld­wijd ac­tief werd, werd de do­mein­naam Thin­king­box.com ge­re­gi­streerd.

De web­si­te van een be­drijf is een es­sen­ti­eel on­der­deel van de iden­ti­teit, waar­mee het te­ge­lij­ker­tijd aan de be­zoe­kers kan la­ten zien wat de drijf­ve­ren zijn. Amir legt uit: “On­ze web­si­te is een be­lang­rij­ke tool, maar hem up-to-da­te hou­den is de groot­ste uitdaging. Het is iro­nisch dat we heel veel tijd en moei­te in de on­li­ne plat­for­men van on­ze klan­ten in­ves­te­ren, maar nau­we­lijks tijd re­ser­ve­ren voor het bij­hou­den van on­ze ei­gen si­te. Om­dat we dach­ten dat we dat be­ter aan een ex­tern team kon­den uit­be­ste­den, heb­ben we in het ver­le­den drie bu­reaus ge­had die de si­te voor ons moesten her­bou­wen. Uit­ein­de­lijk wer­den we door de­ze er­va­rin­gen wij­zer en kwa­men we tot de slot­som dat het be­ter was als we de si­te zelf zou­den up­da­ten.”

Al­le bu­reaus heb­ben hun ei­gen aan­pak voor het be­na­de­ren en aan­trek­ken van nieu­we klan­ten. De op­drach­ten kun­nen uit ver­schil­len­de ka­na­len ko­men. De ene keer wor­den we voor een pitch uit­ge­no­digd en de an­de­re keer krij­gen we een op­dracht van een klant waar­mee we al een lang­du­ri­ge re­la­tie heb­ben. Die re­la­ties kun­nen op hun beurt weer tot nieu­we leads lei­den. “In we­zen zijn we pro­bleem­op­los­sers en ge­brui­ken we de bes­te tools die er voor­han­den zijn,” zegt exe­cu­ti­ve cre­a­ti­ve di­rec­tor Troy Gra­ham. “Ge­luk­kig heeft die aan­pak er­toe ge­leid dat we kun­nen sa­men­wer­ken met en­ke­le van de groot­ste cre­a­tie­ve bu­reaus en mer­ken ter we­reld.“

Amir zegt ook: “Dat we op een plek zijn waar we voort­du­rend sa­men­wer­ken met klan­ten die in on­ze mo­ge­lijk­he­den ge­lo­ven, is het ge­volg van ons har­de wer­ken en on­ze in­zet. Dat ge­zegd heb­ben­de, rich­ten we ons voort­du­rend op het uit­brei­den van on­ze klan­ten­kring naar nieu­we mark­ten. We zijn con­se­quent op zoek naar pitch­mo­ge­lijk­he­den. Door de­ze in­span­nin­gen heeft ons bu­reau een ij­ne ba­lans tus­sen het ener­zijds ac­tief zoe­ken naar nieu­we mo­ge­lijk­he­den en het an­der­zijds pas­sief be­na­derd wor­den door even­tu­e­le nieu­we klan­ten. Mo­men­teel ma­ken we een snel­le groei door en we kun­nen niet wach­ten om te zien wat de toe­komst voor ons in pet­to heeft.”

Het run­nen van een suc­ces­vol de­sign­bu­reau be­te­kent dat je naar in­te­res­san­te klan­ten zoekt, maar ook dat het be­drijf leert van, of evo­lu­eert door, de pro­jec­ten die het aan­neemt. Troy legt uit: “Mee­stal kun­nen we uit op­drach­ten kie­zen en wan­neer we dat doen, kie­zen we juist de pro­jec­ten die bui­ten on­ze com­fort­zo­ne lig­gen. We kij­ken niet naar hoe groot of klein een pro­ject is, om­dat we de af­wis­se­ling tus­sen meer of min­der com­plex leuk vin­den. In het ver­le­den pak­ten

we el­ke pro­ject aan, of dat nu gro­te cam­pag­nes wa­ren of klei­ne mi­cro­si­tes.”

“Ons bu­reau richt zich op be­lang­rij­ke dien­sten zo­als di­gi­tal, con­tent, VR en out-of-ho­me-er­va­rin­gen. Als we wil­len blij­ven groei­en, moe­ten we uit­da­gen­de op­drach­ten aan­ne­men, dus din­gen die we nog nooit heb­ben ge­daan. We staan er­om be­kend dat we ri­si­co’s ne­men en dank­zij ons in-hou­se pro­duc­tie­team kun­nen we pro­jec­ten aan­ne­men waar­voor we on­ze gren­zen moe­ten ver­leg­gen.”

Amir: “Voor ons is het idee, of con­cept zo je wilt, be­lang­rij­ker dan de tech­niek. We hoe­ven niet per se een tech­niek te ge­brui­ken om­dat die het nieuw­ste van het nieuw­ste is. Als een klant dát van ons ver­langt, wei­ge­ren we dat. We vin­den pro­jec­ten die een ver­haal ver­tel­len veel leu­ker.”

Som­mi­ge bu­reaus wor­den ge­de ini­eerd door het werk dat zij pro­du­ce­ren. Daar­uit blijkt vaak al de le­vens­hou­ding van het be­drijf en de men­sen die er­voor wer­ken. Amir schetst hoe de pro­jec­ten het ethos van Thin­king­box il­lu­stre­ren: “Het Au­di Qu­at­tro Ex­pe­rien­ce slot­car-pro­ject laat zien hoe on­ze di­gi­ta­le vaar­dig­he­den tot le­ven ko­men en hoe ze de lijn tus­sen di­gi­ta­le en klas­sie­ke mar­ke­ting ver­va­gen. Met dat pro­ject heb­ben we on­ze gren­zen echt link ver­legd. Be­zoe­kers kon­den slot­cars met een ipad be­die­nen en de vi­deo­beel­den die klei­ne ca­me­ra’s in die au­to’s op­na­men, wer­den li­ve ge­streamd. Voor dit pro­ject heb­ben we echt en­ke­le in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen be­dacht.

Think­box be­na­dert elk nieuw pro­ject van­af meer­de­re in­vals­hoe­ken. “Bij gro­te pro­jec­ten voe­ren we al­tijd een ra­ce te­gen de klok. We heb­ben on­der­tus­sen de re­pu­ta­tie dat ons bu­reau baan­bre­ken­de pro­jec­ten bin­nen su­per­strak­ke dead­lines af krijgt”, al­dus Amir. “Aan elk pro­ject wij­zen we een pro­du­cer toe die als ‘hart’ van het pro­ject fun­geert. Die houdt de voort­gang van het pro­ject in de ga­ten, let op de dead­lines van de ta­ken en is het mid­del­punt van al­le com­mu­ni­ca­tie tus­sen de klant en het bu­reau.”

“Bij nieu­we pro­jec­ten zijn con­tent-cre­a­ti­on en tech­no­lo­gi­sche in­no­va­ties al­tijd de re­den waar­om we zo en­thou­si­ast zijn. Daar­om hou­den ons cre­a­tie­ve team en on­ze cre­a­tie­ve tech­no­lo­gie­man­nen de tech­ni­sche as­pec­ten in het oog en zijn dat mee­stal de meer be­trok­ken team­le­den in een pro­ject. Bij het pro­ces is door­gaans een com­mu­ni­ca­tie­stra­teeg be­trok­ken die de tek­sten be­oor­deelt en sa­men met de an­de­re teams be­kijkt hoe de bood­schap het best ge­com­mu­ni­ceerd kan wor­den.”

In het he­den­daag­se di­gi­ta­le land­schap ope­re­ren bu­reaus die het gro­te aan­tal be­schik­ba­re di­gi­ta­le tools kun­nen han­te­ren. Jean-mi­chel Saul­nier, se­ni­or cre­a­ti­ve tech­no­lo­gist, ver­telt wel­ke tools Thin­king­box mo­men­teel ge­bruikt. “We ge­brui­ken een ver­schei­den­heid aan con­tent-cre­a­ti­on­tools van Ado­be tot Au­to­desk, die zich uit­strek­ken over de­sign, mo­ti­on grap­hics, web de­vel­op­ment­ta­len, video en 3D.”

“Wat Ado­be be­treft wer­ken we spe­ci iek met Cre­a­ti­ve Cloud-soft­wa­re zo­als Pho­to­shop, In­de­sign, Il­lu­stra­tor, Af­ter E ects en Au­di­ti­on. An­de­re tools die we ge­brui­ken, zijn Maya, de Un­re­al-en­gi­ne, Quixel Sui­te,

Sky­box Stu­dio en Ocu­lus Rift CV1 (voor vir­tu­al re­a­li­ty­pro­jec­ten).”

“Voor web de­vel­op­ment wer­ken we met HTML5 en CSS3, het Re­act-fra­me­work en an­de­re co­re­com­po­nen­ten die de mo­ge­lijk­he­den op het web ver­rui­men, zo­als de Fa­cebook SDK, Goog­le Maps API en IBM Wat­son API. We heb­ben ook twee cre­a­tie­ve tech­no­lo­gen die voort­du­rend nieu­we tech­no­lo­gie­ën on­der­zoe­ken die we in on­ze pro­jec­ten kun­nen im­ple­men­te­ren. Zij le­ve­ren mee­stal zo­wel cre­a­tie­ve in­put als tech­ni­sche ken­nis bij het vin­den van een tech­no­lo­gie die een pro­ject een nieu­we draai kan ge­ven.”

Jean-mi­chel ver­volgt: “Te­gen­woor­dig kun je met HTML5 en CSS3 al erg sexy in­ter­ac­tie­ve we­ber­va­rin­gen ma­ken. Er zijn ook geen in­di­ca­ties die aan­ge­ven dat de trend bin­nen­kort naar een nieu­we tech­niek zal over­gaan, want de­ze twee zijn het fun­da­ment van web­de­vel­op­ment.”

“Dat neemt niet weg dat mo­der­ne brow­sers meer func­ties heb­ben waar­mee ont­wer­pers cre­a­tief werk kun­nen pro­du­ce­ren. De CSS Grid Lay­out-mo­du­le waar­mee je veel mak­ke­lij­ker krach­ti­ge lay-outs maakt, is bij­voor­beeld een nieu­we func­tie die al­le nieu­we brow­sers on­der­steu­nen. Een an­de­re trend die we heb­ben waar­ge­no­men, is dat Ja­vascript over­al be­schik­baar is. Hier­door kun­nen we na­ti­ve ap­pli­ca­ties bou­wen, bij­voor­beeld een vir­tu­al re­a­li­ty-app (WEBVR) die in web­tech­no­lo­gie­ën ge­ïn­te­greerd is.“

Wan­neer met een de­sign be­gon­nen wordt, ligt de focus in het be­gin door­gaans op mo­bie­le plat­forms, om­dat die nu al­om­te­gen­woor­dig zijn. Amir legt uit: “Mo­bi­le is mee­stal het be­lang­rijk­ste plat­form waar­voor we ont­wik­ke­len. We heb­ben on­langs nog een web­si­te voor Ama­zon Stu­dio ge­maakt die de show Sneaky Pe­te moest pro­mo­ten. We con­sta­teer­den dat 90 pro­cent van de be­zoe­kers de si­te met een mobiel ap­pa­raat be­zocht. Het­zelf­de prin­ci­pe geldt voor mar­ke­ting­cam­pag­nes, aan­ge­zien de meer­der­heid van ge­brui­kers a kom­stig is van so­ci­a­le me­dia zo­als Fa­cebook en Twit­ter.”

“Er is geen ‘bes­te op­los­sing’ die voor elk ont­werp werkt. We pro­be­ren on­ze pro­jec­ten wel al­tijd res­pon­si­ve te ma­ken en daar­om be­gin­nen we met een mo­bie­le lay-out waar­voor we dan la­ter een ma­nier vin­den om die ge­schikt te ma­ken voor gro­te­re scher­men en ho­ge­re re­so­lu­ties.”

“Soms moet de er­va­ring op een smartpho­ne of ta­blet echt an­ders zijn dan op een desktop. We heb­ben bij­voor­beeld ge­werkt aan pro­jec­ten waar­bij het mo­bie­le ap­pa­raat een uit­brei­ding van de we­ber­va­ring was. Bij het pro­ject dat de ilm Ju­pi­ter As­cen­ding pro­moot­te, fun­geer­de je mo­bie­le ap­pa­raat als je wa­pen.”

“De ma­nier waar­op een toe­stel ge­bruikt wordt, is een be­lang­rij­ke fac­tor waar­mee we re­ke­ning moe­ten hou­den tij­dens het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len voor ver­schil­len­de ap­pa­ra­ten. Elk ap­pa­raat heeft een an­de­re wis­sel­wer­king. Op een smartpho­ne swi­pe je bij­voor­beeld veel mak­ke­lij­ker dan op een desktop – als die über­haupt al een tou­chs­creen heeft. Daar hou­den we re­ke­ning mee en we pas­sen elk as­pect aan de spe­ci­ie­ke be­hoef­ten van een pro­ject aan.”

De we­reld van di­gi­ta­le tech­nie­ken is con­stant in be­we­ging. Hoe ge­bruikt Thin­king­box nieu­we tech­nie­ken? Jean-mi­chel re­a­geert: “Voor het bou­wen van on­ze in­ter­ac­tie­ve web­si­tes ge­brui­ken we Re­act, een re­la­tief nieu­we Ja­vascript-bi­bli­o­theek van Fa­cebook. Het fra­me­work biedt een naad­lo­ze ont­wik­ke­lings­er­va­ring en maakt het bou­wen en scha­len van gro­te ap­pli­ca­ties met veel ani­ma­ties mak­ke­lij­ker.”

“De mo­bie­le Snow­den-si­te is een van de pro­jec­ten die we met Re­act maak­ten. Om de ilm Snow­den te pro­mo­ten, ont­wik­kel­den we een mobiel hulp­mid­del waar­mee de ge­brui­kers kon­den zien wat de over­heid al­le­maal over hun on­li­ne so­ci­a­le­me­dia-ac­ti­vi­tei­ten kon we­ten. De mo­bie­le web­si­te was ge­ïn­spi­reerd op ge­beur­te­nis­sen uit de ilm en toon­de de mo­ge­lij­ke ri­si­co’s van de so­ci­a­le­me­dia-foot­print van de ge­brui­ker.”

“Door Re­act te ge­brui­ken, kon­den we Fa­cebook Con­nect in­te­gre­ren en in de so­ci­a­le­me­dia­be­rich­ten van de ge­brui­ker zoe­ken naar spe­ci ie­ke woor­den die over­heids­in­stan­ties als ge­vaar­lijk be­schou­wen. We toon­den ook de lo­ca­ties waar de ge­brui­ker re­cent ge­weest was en wel­ke eve­ne­men­ten hij had bij­ge­woond. Met Re­act is het ma­ken van een in­ter­ac­tie­ve ge­brui­kers­in­ter­fa­ce mak­ke­lij­ker ge­wor­den en wor­den de juis­te com­po­nen­ten e ici­ënt ge­üp­da­tet wan­neer ge­ge­vens ver­an­de­ren. Dank­zij Re­act is on­ze code ook voor­spel­baar­der ge­wor­den en mak­ke­lij­ker te de­bug­gen.”

“Sinds eni­ge tijd wer­ken we met de voor ons nieu­we tool Bo­dy­mo­vin. Met dit 2D-ani­ma­tie­pro­gram­ma kun­nen we Af­ter E ect-ani­ma­ties naar het web ex­por­te­ren en is het voor on­ze ont­wer­pers een­vou­di­ger ge­wor­den om ho­ge­kwa­li­teits ani­ma­ties te pro­du­ce­ren die la­ter naar het web wor­den ver­taald. Qua nieu­we tech­nie­ken zijn we on­langs be­gon­nen met Play­can­vas voor 3D-ani­ma­ties. Met de­ze opens­our­ce 3D-ga­meen­gi­ne ma­ken we unie­ke we­ber­va­rin­gen met drie­di­men­si­o­na­le audio en 3D-ani­ma­ties. De soft­wa­re maakt het erg mak­ke­lijk voor on­ze 3D-ar­ties­ten om hun 3D-modellen op een web­si­te te in­te­gre­ren.“

So­ci­a­le me­dia is nu een on­der­deel dat di­gi­ta­le bu­reaus in elk pro­ject stop­pen. “We er­ken­nen de in­vloed die so­ci­a­le me­dia de af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben ge­had,” zegt Amir. “Toen we Thin­king­box op­richt­ten, wa­ren die net in op­komst. Maar nu zijn ze su­per­be­lang­rijk voor elk be­drijf dat zijn (merk)be­kend­heid wil ver­gro­ten.”

“Bij Thin­king­box we­ten we hoe be­lang­rijk so­ci­a­le me­dia zijn om in con­tact te ko­men met toe­kom­stig ta­lent, voor het cre­ë­ren van een merk­be­wust­zijn, het cree­ren van een ge­meen­schap en het zoe­ken van nieu­we op­drach­ten. We vin­den dat je eerst moet be­grij­pen waar­om je so­ci­a­le me­dia no­dig hebt voor­dat je een dui­de­lij­ke so­ci­a­le­me­dia­stra­te­gie kunt star­ten. Al­leen het heb­ben van so­ci­a­le me­dia als doel zou geen re­den

“So­ci­al me­dia zijn su­per­be­lang­rijk voor elk be­drijf dat zijn merk be­ken­der wil ma­ken.

“We ne­men nooit ge­noe­gen met mid­del­ma­tig werk. Als we dat doen, ge­ven we on­ze ne­der­laag toe

moe­ten zijn voor een so­ci­a­le­me­dia-aan­pak. Bin­nen­kort gaan we on­ze web­si­te ver­nieu­wen en dan ne­men we ook met­een on­ze so­ci­a­le­me­dia-ka­na­len on­der han­den.”

In de di­gi­tal de­sign-we­reld zijn bu­reaus al­tijd op zoek naar ta­lent dat met de he­den­daag­se pro­gram­ma’s, plat­forms, ta­len et ce­te­ra over­weg kan en een goed ont­wik­keld ge­voel voor de­sign heeft dat het voor meer­de­re pro­jec­ten kan ge­brui­ken. Amir legt uit wat Thin­king­box van nieu­we col­le­ga’s ver­langt: “Ons team gaat al­tijd 200 ki­lo­me­ter per uur en we zoe­ken ta­lent dat net zo snel is als wij. We zoe­ken cre­a­tie­ve men­sen die de aard van ons werk be­grij­pen en in­no­va­tief zijn. Het con­cept van een col­lec­tief zit he­le­maal in de kern van ons be­drijf en daar­om zoe­ken we geen een­lin­gen, maar col­le­ga’s die sa­men­wer­ken.”

“Dat is niet het eni­ge wat we be­lang­rijk vin­den. Een an­der be­gin­sel is dat we nooit ge­noe­gen ne­men met mid­del­ma­tig werk. Zo­dra we daar­mee ak­koord gaan, ge­ven we on­ze ne­der­laag toe. Ons bu­reau om­helst dat dog­ma en daar­om zoe­ken we ta­lent dat el­ke dag uit­ge­daagd wil wor­den en pro­jec­ten aan­neemt waar­voor ze din­gen moe­ten doen die ze nooit eer­der heb­ben ge­daan.”

“We ver­wel­ko­men ie­der­een die ex­po­nen­ti­eel snel wil groei­en, de­zelf­de werk­men­ta­li­teit heeft als wij en cre­a­tie­ve op­los­sin­gen aan­draagt. We trek­ken ook on­ge­loo lijk slim ta­lent aan. Ons col­lec­tief be­staat uit pro­fes­si­o­nals met uit­een­lo­pen­de op­lei­din­gen en werk­er­va­rin­gen. Thin­king­box dis­cri­mi­neert niet en we ge­ven ie­der­een ge­lij­ke kan­sen. We zijn er trots op dat we een mul­ti­cul­tu­reel team zijn met werk­ne­mers van al­le kleu­ren en ge­zind­ten uit meer dan twin­tig lan­den.”

Tot slot voor­spelt Amir wat de toe­komst voor Thin­king­box in­houdt: “On­ge­veer een jaar ge­le­den heeft on­ze stu­dio een be­leg­gings­maat­schap­pij ge­von­den die on­ze groei inan­ciert. Op de kor­te ter­mijn wil­len we één van de groot­ste bu­reaus in Noord-ame­ri­ka wor­den. Het plan is om te groei­en door mid­del van een aan­tal stra­te­gi­sche fu­sies en over­na­mes, waar­van we al met ver­schei­de­ne be­zig zijn. Ons lan­ge­ter­mijn­doel is om uit te brei­den naar La­tijns-ame­ri­ka en Eu­ro­pa. We staan te trap­pe­len om ons werk aan een we­reld­wijd pu­bliek te la­ten zien en we ge­lo­ven dat de­ze twee mark­ten de juis­te stap­pen voor ons zijn. “

Het is in ie­der ge­val dui­de­lijk dat Thin­king­box een col­lec­tief is dat be­grijpt hoe het di­gi­ta­le land­schap ver­an­dert en dat het zelf aan de­ze ver­an­de­rin­gen bij­draagt met in­spi­re­rend werk voor een breed sca­la aan klan­ten. Dit ona han­ke­lij­ke bu­reau heeft dank­zij de ma­nier waar­op het de­sign be­na­dert al een gro­te in­vloed. De toe­komst er­van ziet er span­nend uit en zorgt er­voor dat Thin­king­box di­gi­ta­le er­va­rin­gen kan blij­ven ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.