Html5-audio

Ge­bruik de kracht van ge­luid en spraak op het web

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Ge­bruik de kracht van ge­luid en spraak op je web­si­tes.

We we­ten al­le­maal dat ge­luid op een web­si­te vre­se­lijk ir­ri­tant is als het niet goed wordt ge­daan. Een pa­gi­na met een au­to­play die met­een on­ver­wachts van start gaat, is be­hoor­lijk op­drin­ge­rig. En heb je meer­de­re tab­bla­den open, dan is ook niet met­een dui­de­lijk wel­ke je moet heb­ben. Maar zo­als zo vaak het ge­val is, kan het ge­luk­kig ook be­ter. Als je audio goed doet, kan het echt wat toe­voe­gen aan je web­si­te en user­ex­pe­rien­ce – zo­wel op de desktop als mobiel, zo­als we op de vol­gen­de pa­gi­na’s la­ten zien.

Het be­lang van aan­trek­ke­lij­ke con­tent wordt gro­ter naar­ma­te in­ter­net­snel­he­den stij­gen, er meer met brow­sers kan wor­den ge­daan en de ver­wach­tin­gen van ge­brui­kers toe­ne­men. Een rij­ke mul­ti­me­dia-er­va­ring speelt zich nu geheel bin­nen het brow­ser­ven­ster af. Te­ge­lij­ker­tijd is user­ex­pe­rien­ce­de­sign meer van be­lang dan ooit, dus als web­si­tes audio ge­brui­ken, moe­ten ze het wel goed doen.

De ma­nier waar­op audio op het web ge­ïm­ple­men­teerd is, is de laat­ste paar jaar sig­ni­fi­cant ver­be­terd. Met nieu­we Html-elementen en API’S ben je niet lan­ger be­perkt tot een plug-in­con­tai­ner, waar­door je audio nu naad­loos in si­tes kunt in­te­gre­ren. Dat be­te­kent met­een ook een be­te­re com­pa­ti­bi­li­teit tus­sen brow­sers en ap­pa­ra­ten, waar­door ge­luid een we­zen­lijk deel van de er­va­ring kan zijn in plaats van een ex­tra op­tie die voor een aan­tal ge­brui­kers niet toe­gan­ke­lijk is.

In aan­vul­ling op audio-play­back is er een toe­ne­men­de focus op spraak­her­ken­ning en spraak­be­die­ning. Door de groei­en­de po­pu­la­ri­teit van Si­ri, Alexa en Cort­a­na is dat een trend die se­ri­eus ge­no­men moet wor­den, ze­ker bij mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Ge­luk­kig slui­ten de web­stan­daar­den daar goed op aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.