De eer­ste Joom­laun­con­fe­ren­ce in Ne­der­land

Web Designer Magazine - - Header | Nieuws -

Op 7 en 8 ok­to­ber vindt in Eind­ho­ven Joostock plaats, de al­ler­eer­ste Ne­der­land­se Joom­la-un­con­fe­ren­ce. Net als bij an­de­re un­con­fe­ren­ces ligt het pro­gram­ma niet vast en be­pa­len de deel­ne­mers aan het be­gin van de dag wat er gaat ge­beu­ren.

Joostock vindt plaats in het Blue Col­lar Ho­tel op Strijp-s in Eind­ho­ven. Vroe­ger was dat een on­der­deel van het Phi­lips-com­plex, te­gen­woor­dig is het een laag­drem­pe­lig, le­ven­dig en stoer rock-’n-roll­ho­tel met een ei­gen­tijds en ei­gen­zin­nig ka­rak­ter. Pre­cies zo­als de Joom­la-com­mu­ni­ty dus. Als je in het Blue Col­lar wilt over­nach­ten, kun je ka­mers boe­ken via de web­si­te van Joostock.

Za­ter­dag­och­tend be­gint Joostock met het be­pa­len van het pro­gram­ma en ben je de he­le dag met an­de­ren be­zig met Joom­la, op al­ler­lei ma­nie­ren en ver­schil­len­de ni­veaus. Denk bij­voor­beeld aan een ken­nis­ca­fé waar­bij je ken­nis deelt met men­sen die heel veel we­ten over een on­der­werp dat jou in­te­res­seert, een de­vel­o­per­dis­cus­sie waar­in be­spro­ken wordt hoe Joom­la be­ter kan en waar­bij de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen of slim­mig­heid­jes wor­den uit­ge­wis­seld, ses­sies over tools die je bij het uit­oe­fe­nen van je vak kunt ge­brui­ken, klant­ver­ha­len, Spread the Joom­la Lo­ve in­spi­ra­tie-ses­sies, Dok­ter Joom­la-spreek­uur en pop-up­pre­sen­ta­ties. ’s Avonds gaat het nog even door in een ca­fé op Strijp-s, waar je mu­ziek kunt ma­ken, luis­te­ren of draai­en, maar er ook ge­woon over Joom­la ge­dis­cus­si­eerd kan wor­den of bugs ge­fixt. Zon­dag­och­tend is er nog een ont­bijt en de laat­ste ses­sie.

Ont­wik­kel je web­si­tes met Joom­la en vind je het leuk om an­de­re Joom­lers te ont­moe­ten, ken­nis uit te wis­se­len, over Joom­la te dis­cus­si­ë­ren of te la­ten zien wat jij met Joom­la doet: ga dan naar Joostock.

Wan­neer: 7 en 8 ok­to­ber 2017 Waar: Blue Col­lar Ho­tel, Eind­ho­ven, Tic­kets: € 79 (kof­fie en thee ge­du­ren­de de dag, lunch, mid­dagsnack en di­ner zijn in­be­gre­pen), ver­krijg­baar via http://joostock.com/tic­kets Meer in­for­ma­tie: joostock.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.