Ani­meer het pic­to­gram van een ham­bur­ger­me­nu

Met Css-ani­ma­tie maak je een be­we­gen­de ham­bur­ger voor het na­vi­ga­tie­me­nu op je si­te.

Web Designer Magazine - - Lightbox | Mozaik -

1. Html-do­cu­ment

Maak een Html-do­cu­ment met daar­in de Ht­ml­do­cu­ment­con­tai­ner die sec­ties voor de head en bo­dy heeft. In de head-sec­tie staan be­schrij­vin­gen en links naar ex­ter­ne bron­nen – in dit ge­val een Css-sty­les­heet. In de vol­gen­de stap voeg jje zicht­ba­re in­houd aan de bo­dy-sec­tie toe. <!DOCTYPE html> <html> <head> <tit­le>ham­bur­ger Ef­fect</tit­le> <link rel=”sty­les­heet” ty­pe=”text/css” href=”sty­les.css” /> </head> <bo­dy> *** STAP 2 </bo­dy> </html>

2. Na­vi­ga­tie­con­tent

Het me­nu is ge­maakt van een na­vi­ga­tie­con­tai­ner met een aan­tal links. De eer­ste link in de­ze con­tai­ner is het ham­bur­ger­pic­to­gram, een link die naar de na­vi­ga­tie­con­tai­ner ver­wijst. Het ham­bur­ger­pic­to­gram heeft drie span-elementen die je straks zo vorm­geeft dat ze op de drie streep­jes van de ham­bur­ger lij­ken. <nav id=”example”> <a href=”#example”> <span></span> <span></span> <span></span> </a> <a href=”#”>alp­ha</a> <a href=”#”>bra­vo</a> <a href=”#”>char­lie</a> </nav>

3. Start het sty­les­heet

Nu de Html-mar­kup com­pleet is, maak je het sty­les­heet ‘sty­les.css’ waar­in je de Css-op­maak zet. In het eer­ste deel daar­van stel je in dat het do­cu­ment en de bo­dy een zwar­te achtergrond zon­der ran­den heb­ben. Daar­na geef je het let­ter­ty­pe aan dat al­le elementen zul­len er­ven. html,bo­dy{ dis­play: block; width: 100%; height: 100%; mar­gin: 0; pad­ding: 0; font-fa­mi­ly: Hel­ve­ti­ca, sans-se­rif; back­ground: rgb(21, 34, 47); }

4. Na­vi­ga­tie­con­tai­ner

De na­vi­ga­tie­con­tai­ner neemt 25% van de breed­te van het do­cu­ment in en heeft geen mar­ges. Dit is be­lang­rijk om­dat je het me­nu niet over de ge­he­le breed­te van het do­cu­ment wilt af­beel­den. Daar­om stel je daar een per­cen­ta­ge voor in. Ge­bruik een block-dis­play om er ze­ker van te zijn dat het re­si­zen van de breed­te al­tijd werkt, dus on­ge­acht hoe een brow­ser na­vi­ga­tie­con­tai­ners stan­daard be­han­delt. nav{ dis­play: block; width: 25%; mar­gin: 0; }

5. Stan­daard na­vi­ga­tie­links

Stel de bor­der en width voor de links in de na­vi­ga­tie­con­tai­ner zo in dat ze net zo breed als het me­nu zijn. Stan­daard zijn de na­vi­ga­tie­links niet zicht­baar, dat wor­den ze pas wan­neer hun pa­rent con­tai­ner ge­tar­get wordt. Van­daar ook dat de Html-link van het ham­bur­ger­pic­to­gram naar de na­vi­ga­tie­con­tai­ner van diens pa­rent ver­wijst. nav a{ dis­play: no­ne; width: 100%; pad­ding: 10%; font-si­ze: 1.5em; bor­der: 3px so­lid #fff; back­ground: #333; co­lor: #fff; } nav:tar­get a{ dis­play: block; }

6. Ham­bur­ger­stijl

Om­dat het ham­bur­ger­pic­to­gram al­tijd het eer­ste ele­ment in de na­vi­ga­tie­con­tai­ner is, ver­wijs je er met de se­lec­tor ‘nth-child’ naar. Eerst laat je dit weer­ge­ven als een blok met een breed­te van vijf te­kens. Daar­na maak je de bin­nen­ste elementen op als wit­te streep­jes in re­la­tie tot de af­me­ting die je eer­der in­stel­de. Elk streep­je heeft een spe­ci­fie­ke mar­ge en hoog­te, zo­dat ze al­le­maal zicht­baar zijn en los van el­kaar staan. nav > *:nth-child(1){ dis­play: block; width: 5em; } nav > *:nth-child(1) span{ po­si­ti­on: re­la­ti­ve; dis­play: block; width: 100%; height: .5em; mar­gin-top: .25em; back­ground: #fff; }

7. Ani­ma­tie: voor­be­rei­ding

Je maakt de ani­ma­tie met hulp van het ele­ment ‘be­fo­re’ dat CSS op elementen op een web­pa­gi­na kan toe­pas­sen. Hier­mee voeg je een streep­je met een ro­de achtergrond toe aan elk span-ele­ment dat je in de vo­ri­ge stap de­fi­ni­eer­de. Hun pa­rent-span ge­bruikt re­la­tie­ve po­si­ti­o­ne­ring en de po­si­ties van de­ze drie elementen zijn weer re­la­tief ten op­zich­te van hun pa­rent. Je geeft de­ze elementen een breed­te van 0 pixels. In de vol­gen­de stap­pen ani­meer je ze. nav > *:nth-child(1) span::be­fo­re{ con­tent: “”; po­si­ti­on: ab­so­lu­te; top: 0; left: 0; width: 0; height: 100%; back­ground: red; tran­si­ti­on: width 1s; }

8. Ani­ma­tie: in­stel­lin­gen van de streep­jes

Wan­neer de muis­aan­wij­zer bo­ven de pa­rent-link ho­vert, moet de ani­ma­tie ‘open’ toe­ge­past wor­den op de be­fo­re-elementen van de bal­ken in het ham­bur­ger­me­nu. De­ze ani­ma­tie wordt ‘for­wards’ af­ge­speeld om er­voor te zor­gen dat die op het laat­ste fra­me stopt. Om het ef­fect tot zijn recht te la­ten ko­men, pas je een ver­tra­ging van 0,15 se­con­de op het twee­de streep­je toe en een ver­tra­ging van 0,3 se­con­de op het der­de. nav > *:nth-child(1):ho­ver span::be­fo­re{ ani­ma­ti­on: open 1s for­wards; } nav > *:nth-child(1):ho­ver span:nthchild( 2)::be­fo­re{ ani­ma­ti­on-de­lay: .15s; } nav > *:nth-child(1):ho­ver span:nthchild( 3)::be­fo­re{ ani­ma­ti­on-de­lay: .3s; }

9. Ani­ma­tie: de­fi­ni­tie

De ani­ma­tie ‘open’ die op de be­fo­re-elementen wordt toe­ge­past, is sim­pel. De­ze be­staat uit twee fra­mes die de breed­te van de streep­jes van 0 ver­an­dert tot ze de ge­he­le breed­te van het me­nu in­ne­men. De brow­ser be­re­kent de ani­ma­tiefra­mes die tus­sen de­ze toe­stan­den no­dig zijn om een soe­pe­le over­gang te ma­ken die even lang duurt als de tijd die je in de vo­ri­ge stap in­stel­de. @key­fra­mes open { 0% {width: 0;} 100% {width: 100%;} }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.