UNITED POLARIS VR AC­TI­VA­TI­ON

Web Designer Magazine - - Thinkingbox - united.com/polaris

United Air­li­nes on­der­ging vo­rig jaar de groot­ste ver­an­de­ring in meer dan tien jaar tijd. De vlieg­tuig­maat­schap­pij gaf zijn eer­ste klas een com­pleet nieuw elan en lan­ceer­de die on­der de nieu­we naam United Polaris Bu­si­ness Class and Loun­ge.

Om­dat de ver­bou­wing niet op tijd af zou zijn voor de o ici­ë­le ont­hul­ling, be­na­der­de United ons met het ver­zoek of we er een virtuele pre­view van kon­den ma­ken. Het doel was om de eer­ste-klasom­ge­ving op zo’n ma­nier met Vr-tech­no­lo­gie te re­pro­du­ce­ren dat deel­ne­mers het ge­voel had­den dat ze echt in de eer­ste klas za­ten.

We maak­ten een 360-gra­den virtuele rond­lei­ding van­uit een irst-per­son per­spec­tief, waar­mee de be­zoe­kers goed kon­den er­va­ren wat United Air­li­nes aan zijn ex­clu­sie­ve ser­vi­ce had ver­an­derd, ver­be­terd en ver­fraaid. Aan de hand van de bouw­te­ke­nin­gen maak­ten we elk on­der­deel van de United Polaris Bu­si­ness Class and Loun­ge tot in de­tail na in de Un­re­al-en­gi­ne.

We maak­ten de ge­bruik­te ma­te­ri­a­len, dag- en nacht­ver­lich­ting en 3D-modellen nauw­ge­zet na en op­ti­ma­li­seer­den ze voor VR. Om de ruim­te niet doods te la­ten lij­ken, di­gi­ta­li­seer­den we de be­we­gin­gen van Uni­teds werk­ne­mers in de­ze ruim­te en voeg­den we die sa­men met Cg-per­so­nen.

Na de ont­hul­ling van United Polaris reis­de de ten­toon­stel­ling naar de be­lang­rijk­ste ste­den van de Ver­e­nig­de Sta­ten voor­dat de eer­ste vlucht plaats­vond. Op 2 ju­ni 2016 werd het pro­ject ont­huld in de le­gen­da­ri­sche Got­ham Hall in New York. De com­ple­te pro­duc­tie van het pro­ject van­af de pitch tot en met de ont­hul­ling had twee en een hal­ve maand ge­duurd.

Bij el­ke stop wer­den po­ten­ti­ë­le pas­sa­giers en aan­deel­hou­ders uit­ge­no­digd om het rei­zen in de in­no­va­tie­ve bu­si­nessclass op een geheel unie­ke ma­nier te er­va­ren. De eer­ste vlucht van United Polaris was o ici­eel op 1 de­cem­ber 2016, on­ge­veer zes maan­den na de ont­hul­ling. De in­druk­wek­ken­de Vr-pre­sen­ta­tie kreeg link wat aan­dacht en werd be­spro­ken op gro­te en be­ken­de web­si­tes en blogs zo­als Ad­week, Vr­scout en Stra­te­gy On­li­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.