WAT KOMT ER IN HTML 5.2?

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

HTML 5.1 is aan het eind van 2016 ge­pu­bli­ceerd als nieu­we stan­daard. Er is al een Wor­king Draft van ver­sie 5.2, maar het zal nog wel even du­ren voor­dat de nieu­we 5.2-fea­tu­res stan­daard wor­den – en nog lan­ger voor­dat er uit­ge­brei­de brow­se­r­on­der­steu­ning voor is. Daar­door blijft de spe­ci ica­tie on­der­he­vig aan ver­an­de­rin­gen.

De hui­di­ge chan­ge­log voor 5.2 be­vat een aan­tal com­mon sen­se ixes en po­gin­gen om im­ple­men­ta­ties van fea­tu­res die mo­men­teel ver­schil­len tus­sen brow­sers ge­stan­daar­di­seerd te krij­gen. Een van de doe­len is het pro­mo­ten van ver­be­ter­de co­demo­du­la­ri­teit, wat we al za­gen bij de in­tro­duc­tie van de Web Com­po­nent-spe­ci ica­ties.

Een van de fo­cus­ge­bie­den voor HTML5.2 is on­der­steu­ning voor Ja­vascript-mo­du­les om voor een stan­daard en e ici­ën­te ma­nier van het la­den van mo­du­lai­re code te zor­gen. Dat be­looft veel voor het toe­kom­stig ont­wik­ke­len van com­plexe we­bap­pli­ca­ties waar­bij modulariteit es­sen­ti­eel is.

Wel­licht het be­lang­rijk­ste is dat er ac­tief ge­werkt wordt om die stan­daard in al­le gro­te brow­sers te im­ple­men­te­ren. Het is ook in­te­res­sant te zien dat de Html-stan­daard steeds meer open ont­wik­keld wordt. De what­wg/html Git­hub-re­po­si­to­ry host een uit­ge­brei­de com­mu­ni­ty-dis­cus­sie over de toe­komst van de stan­daard. Er zijn mo­men­teel twee groe­pen die de Html-spe­ci ica­ties be­he­ren: W3C, dat die rol tra­di­ti­o­neel ver­vult en het 5.2-ver­sie­la­bel toe­kent en WHAT­WG, een groep van brow­ser­pro­du­cen­ten die een con­stant evo­lu­e­rend ‘le­ven­de stan­daard’ van HTML bij­hou­den. Er zit wat ver­schil tus­sen de twee spe­ci ica­ties, maar uit­ein­de­lijk zal de be­slis­sen­de fac­tor de brow­se­rim­ple­men­ta­tie zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.