IS HET HAM­BUR­GER­ME­NU EEN BLIJVERTJE?

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Het is zon­der meer het meest her­ken­ba­re Ui-ele­ment bij he­den­daag­se mo­bie­le si­tes. Toch zaait het ham­bur­ger­me­nu twee­spalt on­der de­sig­ners. Als een ge­brui­ker een si­te voor het eerst be­zoekt, zoekt hij naar dui­de­lij­ke ac­ties en be­schik­ba­re fea­tu­res. Die dan te ver­stop­pen ach­ter een ham­bur­ger­me­nu is voor som­mi­gen net een brug te ver, zij ge­ven de voor­keur aan on-pa­ge-con­tent en -na­vi­ga­tie (een goed voor­beeld daar­van is dw ire.org.uk).

Een an­der na­deel van het ham­bur­ger­me­nu is dat het nor­maal ge­spro­ken in de lin­ker-of rech­ter­bo­ven­hoek wordt ge­plaatst. Maar dit is voor mo­bie­le ge­brui­kers de moei­lijk­ste plek om te be­na­de­ren. Ge­brui­kers vol­gen mee­stal de weg van de min­ste weer­stand en gaan dan naar be­ne­den scrol­len in plaats van naar bo­ven kij­ken. In the­o­rie zou een zwe­vend ham­bur­ger­pic­to­gram rechts­on­der op het mo­bie­le scherm de ide­a­le op­los­sing zijn, maar de be­lang­rijk­ste fea­tu­re van de ham­bur­ger is nou net dat hij over­al bo­ven­aan staat. Het is het meest her­ken­de pic­to­gram voor mo­bie­le na­vi­ga­tie, ona han­ke­lijk van het soort web­si­te en het kleu­ren­pa­let. Het biedt een dui­de­lij­ke top-to-bottom lijst van con­tent en kan ge­bruikt wor­den voor een mo­bie­le me­ga­me­nu-er­va­ring die met een on-pa­ge na­vi­ga­tie niet re­a­li­seer­baar is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.