FONTS: IDE­A­LE GROOT­TE

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

De groot­te van de let­ters, de spa­ti­ë­ring en de in­ter­li­nie heb­ben een blij­ven­de im­pact op de lees­er­va­ring. Het kost een be­zoe­ker sim­pel­weg veel meer tijd om klei­ne­re let­ters te ver­wer­ken. Hier­door is het ook moei­lij­ker om het be­gin en het ein­de van zin­nen te vin­den. Het ge­volg kan zijn dat be­zoe­kers es­sen­ti­ë­le con­tent mis­sen of de ge­wens­te bood­schap niet bin­nen­krij­gen. Dat geldt met na­me voor mobiel, waar klei­ne let­ters op een klein en hel­der scherm de ogen van le­zers echt be­las­ten. Aan de an­de­re kant zor­gen te gro­te let­ters dan weer voor an­de­re pro­ble­men: als de tekst te kort is, moe­ten de ogen veel heen en weer be­we­gen, wat de low breekt en het op­ne­men van de in­for­ma­tie in­perkt. Om de tekst lees­baar te ma­ken, moet je dus pro­be­ren de juis­te ba­lans te vin­den tus­sen font­groot­te en tekst­leng­te. • Voor ios-ap­pa­ra­ten moet de let­ter­groot­te min­stens 14 pixels zijn. Dat zorgt er­voor dat tekst lees­baar is op een nor­ma­le lees­af­stand. Dan hoeft de ge­brui­ker geen brow­serin­stel­lin­gen aan te pas­sen. • De aan­be­vo­len mi­ni­ma­le let­ter­groot­te voor An­droid-toe­stel­len is 12 pixels. Toch ra­den we aan om voor de bo­dy­tekst min­stens 14 pixels te ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.