OP­TI­MA­LI­SEER WEB­FOR­MU­LIE­REN

SLA DA­TA MET­EEN OP

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

INVOERVELDEN EN KNOP­PEN Het in­ty­pen van tekst op een tou­ch­de­vi­ce kan een frus­tre­ren­de taak zijn. Tekst­vel­den moe­ten al­tijd groot ge­noeg zijn om aan te kun­nen klik­ken en knop­pen moe­ten een for­maat heb­ben dat over­een­komt met de vin­gers van je doel­pu­bliek. Ver­wacht je bij­voor­beeld voor­na­me­lijk man­ne­lij­ke be­zoe­kers, maak de knop­pen dan wat gro­ter.

TEST FOR­MU­LIE­REN OP EEN ECHT AP­PA­RAAT Als een web­for­mu­lier zich niet aan­past aan mo­bie­le ap­pa­ra­ten, gaat het niet wer­ken. Vraag ech­te men­sen het for­mu­lier in te vul­len en vraag naar hun er­va­rin­gen. Ie­der niet in­ge­vuld for­mu­lier is een ge­mis. Ver­sim­pel for­mu­lie­ren, zorg dat ze wer­ken met tab-in­dex­ing en la­bel de vel­den om de con­ver­sie te verhogen.

MAAK HET FOR­MU­LIER HET BELANGRIJKST Pas de he­le web­pa­gi­na zo aan dat het bin­nen­ha­len van de da­ta de top­pri­o­ri­teit is. Ver­berg de glo­ba­le na­vi­ga­tie, si­de­bars en an­de­re over­bo­di­ge bal­last om de focus op het for­mu­lier te leg­gen. Dat is pre­cies wat gro­te si­tes al ja­ren doen bij bij­voor­beeld af­re­ken­for­mu­lie­ren in web­shops.

GE­BRUIK MULTI STEP FOR­MU­LIE­REN Lan­ge for­mu­lie­ren schrik­ken po­ten­ti­ë­le klan­ten vaak al af, nog voor­dat ze met in­vul­len zijn be­gon­nen. Maak een stap­pen­tel­ler of voort­gangs­balk met een multi-step de­sign om for­mu­lie­ren over­zich­te­lijk te hou­den. Pro­beer het aan­tal stap­pen zo klein mo­ge­lijk te hou­den, dus sla in ie­der ge­val al­le min­der re­le­van­te invoervelden over.

VERTROUW OP NA­TUUR­LIJK APPARAATGEDRAG Invoervelden kun­nen qua de­sign en performance he­le­maal aan­ge­past aan je si­te­de­sign zijn. Net zo­als het mo­ge­lijk is om het stan­daard­ge­drag van ap­pa­ra­ten uit te scha­ke­len. Voor de desktop­er­va­ring kan dit een ver­be­te­ring zijn, maar mo­bie­le ap­pa­ra­ten heb­ben zelf al een aan­tal in­ter­ac­tie­mo­ge­lijk­he­den zo­als een da­tum­prik­ker en een drop-down­wiel. Die over­stij­gen de nor­ma­le mo­ge­lijk­he­den van een web­si­te en lei­den tot een meer ge­ïn­te­greer­de en be­ken­de er­va­ring. ALS EEN WEB­FOR­MU­LIER ZICH NIET HOUDT AAN NOR­MAAL MOBIEL GE­BRUIK, GAAT DAT NIET WER­KEN. LAAT MEN­SEN HET FOR­MU­LIER IN­VUL­LEN EN VRAAG NAAR HUN ER­VA­RIN­GEN.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.