COPYRIGHT

Voor­kom dat je het au­teurs­recht schendt.

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Als je con­tent on­li­ne dis­tri­bu­eert, moet je al­tijd re­ke­ning hou­den met mo­ge­lij­ke co­py­rights – en ge­luid is daar geen uit­zon­de­ring op. Dat lijkt lo­gisch voor com­ple­te mu­ziek­num­mers, maar zelfs voor een kor­te au­dio­clip kan al een li­cen­tie no­dig zijn, dus let daar op als je wat be­stan­den van in­ter­net haalt en die bij je ei­gen werk ge­bruikt. Als je geen ei­gen au­dio­con­tent maakt, is de vei­lig­ste weg om te zoe­ken naar pu­blic do­main of roy­al­ty-vrije audio. Als dat geen op­tie is, zorg er dan voor dat je de li­cen­ties be­grijpt voor de ge­lui­den/num­mers die je ge­bruikt. Er kun­nen uit­zon­de­rin­gen zijn voor li­cen­ties, af­han­ke­lijk van wat je van plan bent te gaan doen. Bij twij­fel: be­na­der de recht­heb­ben­de en leg je in­ten­tie en af­spra­ken op pa­pier vast!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.