Let jíj op een goe­de user ex­pe­rien­ce?

Web Designer Magazine - - Welkom -

Wan­neer je een goe­de UX maakt, mer­ken je klan­ten het van­zelf door­dat de be­zoe­kers­aan­tal­len van hun si­tes toe­ne­men

Ie­der­een is wel eens op web­si­te ge­ko­men waar je met de back-but­ton niet meer weg­kwam, om­dat een Ja­vascript-re­di­rect je steeds weer op­nieuw naar die pa­gi­na te­rug­stuur­de. Ook in de ech­te we­reld komt dit voor: je koopt een pro­duct en na het ope­nen van de ver­pak­king heb je geen idee waar je moet be­gin­nen. Bij dit soort si­tes en pro­duc­ten ont­breekt het aan iets es­sen­ti­eels, na­me­lijk een goe­de ge­brui­ker­s­er­va­ring of­te­wel user ex­pe­rien­ce (UX).

UX is con­ti­nu in ont­wik­ke­ling – nog niet zo lang ge­le­den typ­te je el­ke zoek­op­dracht in, nu doe je dat met een spraak. Als ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars moe­ten we op de hoog­te blij­ven van de nieuw­ste in­no­va­ties en tech­nie­ken.

In ons hoofd­the­ma van­af pa­gi­na 40 neemt Ux-on­der­zoe­ker Rebecca Hu­go nieu­we tech­nie­ken on­der de loep die in de ge­brui­ker­s­er­va­ring ge­ïn­te­greerd wor­den. Hoe zit het met accessibility (toe­gan­ke­lijk­heid) en per­so­na­li­sa­tie? Ont­werp je al voor spraakgestuurde zoek­op­drach­ten? Weet je al of en hoe je vir­tu­al re­a­li­ty (VR) en aug­men­ted re­a­li­ty (AR) in de ge­brui­ker­s­er­va­ring gaat ver­wer­ken? Hoe zit het met de min­der tast­ba­re as­pec­ten zo­als ethiek en ver­ant­woor­de­lijk­heid? Hoe zit het met de klei­ne de­tails? Al de­ze din­gen zijn cru­ci­aal voor het cre­ë­ren van de ul­tie­me ge­brui­ker­s­er­va­ring. Wan­neer je een goe­de UX maakt, mer­ken je klan­ten het van­zelf door­dat de be­zoe­kers­aan­tal­len van hun si­tes toe­ne­men.

Om vol­le­dig con­tro­le te heb­ben over je web­ser­ver, kun je het bes­te zelf de han­den uit de mou­wen ste­ken en de be­no­dig­de com­po­nen­ten met be­hulp van de com­mand­line in­stal­le­ren. Van­af pa­gi­na 52 leg­gen we uit hoe je web­ser­ver Apache in­stal­leert.

Iets ver­der­op in de­ze Web­de­sig­ner be­kij­ken we de nieu­we fea­tu­res van No­de Pac­ket Ma­na­ger 5 en ver­tel­len we waar­om je die moet ge­brui­ken. Van­zelf­spre­kend barst het weer van de han­di­ge work­shops, de­ze keer maar liefst 46 pa­gi­na’s! Veel lees­ple­zier.

Volg ons op Twit­ter voor het laat­ste nieuws en on­ze me­ning @We­b_­de­sig­ner Be­zoek on­ze web­si­te voor al­le be­lang­rij­ke in­fo web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.