UX 2018

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Een prak­ti­sche gids voor mo­der­ne user-ex­pe­rien­ce.

We gaan je ver­tel­len over ge­brui­ker­s­er­va­ring (UX) en ho­pen dat al­les wat je leest, van­zelf­spre­kend is en dat je na­tuur­lijk met ech­te ge­brui­kers test. Maar als el­ke ont­wer­per dat deed, zou­den we in on­li­ne win­kels niet zo’n moei­te heb­ben met het vin­den van het win­kel­wa­gen­tje of vruch­te­lo­ze dis­cus­sies voe­ren met een chat­bot die ons al­leen maar wil hel­pen.

Het is een feit dat we wel den­ken dat we goe­de user-tests bij fo­cus­groe­pen doen, of in ie­der ge­val zeg­gen dat we ze uit­voe­ren, maar de prak­tijk blijkt weer­bar­sti­ger. Dan is de uit­ein­de­lij­ke ge­brui­ker­s­er­va­ring van de si­te niet de er­va­ring die je voor je ge­brui­kers wilt. Door de in­tro­duc­tie van nieu­we tech­nie­ken, steeds gro­ter wor­den­de mark­ten en meer mo­ge­lijk­he­den om het in­ter­net te ge­brui­ken en er­voor te ont­wik­ke­len, wordt UX be­lang­rij­ker dan ooit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.