SSL op meer­de­re ma­nie­ren

Web Designer Magazine - - Workshops Apache Webserver -

In het ar­ti­kel werk je met Let’s En­crypt om op een mak­ke­lij­ke ma­nier cer­ti­fi­ca­ten voor je ser­ver aan te ma­ken. Je krijgt dan er­ken­de cer­ti­fi­ca­ten die een brow­ser als vei­lig ac­cep­teert. Je kunt ook zelf aan de slag met het aan­vra­gen en ver­wer­ken van een cer­ti­fi­caat. Er zijn meer­de­re com­mer­ci­ë­le par­tij­en die je daar­bij wil­len en kun­nen hel­pen. Een cer­ti­fi­caat moet so­wie­so van een vertrouwde par­tij af­ko­men. De prij­zen daar­voor lo­pen uit­een van een paar tien­tjes tot meer dan hon­derd eu­ro per jaar. Zo’n cer­ti­fi­caat geldt dan voor één en­kel do­mein, dus als je meer­de­re web­si­tes op je ser­ver host, wordt het al snel een prij­zi­ge aan­ge­le­gen­heid. Soms wor­den er wel la­ge­re prij­zen ge­han­teerd voor par­ti­cu­lie­re web­si­tes, maar dan nog kan het aar­dig aan­tik­ken. Het loont om even te kij­ken of de hos­ter bij wie je de web­ser­ver huurt zelf mo­ge­lijk­he­den heeft om cer­ti­fi­ca­ten te ge­ne­re­ren.

De cer­ti­fi­ca­ten en hun on­der­de­len die je dan krijgt, moet je wel op de ser­ver in­stal­le­ren. Dat is dan ge­luk­kig niet meer dan een kwes­tie van op de juis­te plek zet­ten. Daar­na moet je bij ver­schil­len­de con­fi­gu­ra­tie­be­stan­den nog wel aan­ge­ven dat die cer­ti­fi­ca­ten ge­bruikt moe­ten wor­den. Dat be­gint met het toe­voe­gen van poort 443 voor het vei­li­ge ver­keer en ver­wij­zin­gen naar de cer­ti­fi­caat­be­stan­den aan het be­stand /etc/apa­che2/si­tes-avai­la­ble/test.com.conf.

<Vir­tu­al­host *:443> Ser­ver­ad­min <your­na­me>@test.com Do­cu­men­troot /var/www/test.com Sslcer­ti­fi­ca­te­fi­le /etc/ssl/ certs/<cer­ti­fi­ca­tena­me>.pem

Sslcer­ti­fi­ca­te­key­fi­le /etc/ssl/ pri­va­te/<cer­ti­fi­ca­tena­me>.key

7. PHP in­stal­le­ren

Voor het in­stal­le­ren van de taal PHP moet je wat ex­tra mo­du­les toe­voe­gen. Van­daar dat dit com­man­do wat lan­ger is dan de com­man­do’s die je tot nu toe in­ge­typt hebt:

su­do apt-get in­stall php li­bapa­che2-mod-php php-mcrypt php-mysql php-cgi php-curl php-json

8. PHP tes­ten

Om te tes­ten of PHP goed ge­ïn­stal­leerd is, moet je eerst een Php-pa­gi­na heb­ben die je uit kunt voe­ren. Om zo’n pa­gi­na te ma­ken, heb je een edi­tor voor het be­wer­ken van tekst­be­stan­den no­dig.. Voor be­gin­ners is na­no het een­vou­digst, maar ge­vor­der­de ge­brui­kers ge­ven vaak de voor­keur aan VIM, Emacs o.i.d. Wel­ke je ook wilt gaan ge­brui­ken, je moet hem eerst in­stal­le­ren – het is im­mers een mi­ni­ma­le Ubuntu-in­stal­la­tie. We gaan hier uit van de edi­tor na­no:

su­do apt-get in­stall na­no Daar­na kun je een test­pa­gi­na ma­ken. Bij Apache

9.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.