Ver­der dan het scherm

Web Designer Magazine - - Webdeveloper Maak Een Ruitjespatroon Voor Pixelkun -

Na­dat je al­le ge­wens­te func­ties hebt ge­ïm­ple­men­teerd, zo­als een mo­ge­lijk­heid om de tool met het toet­sen­bord te be­die­nen, kun je pixel­kunst, Gif­be­stan­den en an­de­re di­gi­ta­le ui­tin­gen van je patronen ma­ken. Je kunt het fra­me­work zelfs in een Elec­tron-ap­pli­ca­tie wrap­pen zo­dat je het stand-alo­ne op je com­pu­ter kunt ge­brui­ken.

Je kunt de patronen zelfs ge­brui­ken voor hob­bies zo­als bor­du­ren en ha­ken. Waar­om zou je geen func­tie toe­voe­gen die het aan­tal ste­ken van een be­paal­de kleur telt, zo­dat je pre­cies weet hoe­veel ga­ren van el­ke kleur je no­dig hebt? Of de JSON zo aan­pas­sen dat het pa­troon voor­ge­le­zen wordt in de volg­or­de die je wilt. Je zou de tool ook kun­nen ge­brui­ken om ana­lo­ge mo­za­ïe­ken te ma­ken, die je met Lego-steen­tjes of zelfs met ech­te steen­tjes in je tuin legt. De mo­ge­lijk­he­den met de­ze tool zijn on­be­perkt, dus laat je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.