Bo­nus-pack­a­ge: ver­be­te­rin­gen

Web Designer Magazine - - Webdeveloper Genereer Een Statische Blog Met Gulp -

De sta­ti­sche blog die we heb­ben ge­bouwd, heeft met op­zet een sim­pel ont­werp. Hij be­staat al­leen uit een in pa­gi­na’s op­ge­deel­de lijst met be­rich­ten en de be­rich­ten zelf. Als je dit ver­der zou wil­len ont­wik­ke­len, zou een lo­gi­sche stap zijn om wat algemene blogfunc­ties toe te voe­gen, zo­als ca­te­go­rie­ën en fil­ters. Tijd voor de bo­nus­pack­a­ge. In die map staat de­zelf­de sta­ti­sche blog, maar het ver­schil dat de­ze func­ties vol­le­dig ge­ïm­ple­men­teerd zijn. Als je in de con­so­le naar die map gaat, ‘gulp build’ en dan ‘gulp ser­ve’ runt, zie je dat be­rich­ten een ca­te­go­rie krij­gen en in de zij­balk ge­fil­terd kun­nen wor­den op de­ze ca­te­go­rie­ën of op au­teur.

Duik in de bron­co­de om uit te puz­ze­len hoe de­ze aan­pas­sin­gen ge­maakt zijn en ge­bruik het als ba­sis voor je ei­gen pro­ject.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.