"r‘ŕ AEì÷¯

Sunday Star-Times - - TRAVEL -

<ČĻ¯ ìăAEČĻþrŕìČ㝠#¯ŕŕìăÕ ŕå¯Ļ¯ TŕrŶìăÕ ŕå¯Ļ¯ ČìăÕ ŕå¯Ļ¯

ČłŕČăŧłrħ‘Čþʼn ųìłìŕŕå¯ŧłrħ‘Čþħ

"÷Ŷ Ŵìŕå ŶČŧĻ ‘åČ쑯 ČAE rųrì÷r…÷¯ rìĻ÷ìă¯ł Čă ŵġ¯ ìrħ‘Čħăźħ ŵġ¯ ìrĸł ŕČġ ŕìġ ìł ŕČ …ŧă ÷¯ ŶČŧĻ AE÷ìÕåŕ ră ŶČŧĻ åČŕ¯÷ ŕČÕ¯ŕå¯Ļ ¯ìŕå¯Ļ ìă r ġr‘õrÕ¯ ČĻ Ŵìŕå ŵġ¯ ìrĸł êBă ųrăŕrÕ¯ ŕČ r‘‘¯łł …¯ŕŕ¯Ļ Ļrŕ¯łħ

¯þră AEČĻ r‘‘ČþþČ rŕìČă ìă ČłŕČă ìł ŧġ rĻČŧă ĕž ġ¯Ļ ‘¯ăŕAEĻČþ÷rłŕŶ¯rĻžr‘‘ČĻ ìăÕŕČ ŵġ¯ ìrħ5ìŴìł‘ră¯ŵġ¯‘ŕ ŕČ ġrŶ ră rų¯ĻrÕ¯ ČAE «ÑËÑ r ăìÕåŕħ Zå¯ …¯łŕ ųr÷ŧ¯ ‘ră …¯ AEČŧă Čă ŕåĻ¯¯êłŕrĻ r‘‘ČþþČ rŕìČă Ŵå¯Ļ¯ rų¯ĻrÕ¯ Ļrŕ¯ł rĻ¯ ČŴă þČĻ¯ ŕåră ĕË ġ¯Ļ ‘¯ăŕ AEĻČþ ŢžĕŊž þ¯răìăÕ 5ìŴìł Ŵì÷÷ ġrŶ ră rų¯ĻrÕ¯ ČAE «řŊž r ăìÕåŕħ

Zå¯ ăìă¯ê rŶ ČłŕČă ìŕŶL TT r÷÷ČŴł r‘‘¯łł ŕČ AEČŧĻ þŧłŕê ł¯¯ rŕŕĻr‘ŕìČăł AEČĻ «·ć ¾ =¯Ŵ ăÕ÷ră īŧrĻìŧþž TõŶŴr÷õ B…ł¯ĻųrŕČĻŶž <ŧł¯ŧþ ČAE T‘ì¯ă‘¯ ġ÷ŧł (rĻųrĻ <ŧł¯ŧþ ČAE =rŕŧĻr÷ (ìłŕČĻŶ ČĻ ŕå¯ ČłŕČă (rĻ…ČŧĻ Ļŧìł¯ħ

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.