"r‘ŕ AEì÷¯

Sunday Star-Times - - TRAVEL -

#¯ŕŕìăÕ ŕå¯Ļ¯

Zå¯ ‘÷Čł¯łŕ rìĻġČĻŕ ìł <¯÷…ČŧĻă¯

ìĻġČĻŕħ Zå¯ ‘å¯rġ¯łŕ ŴrŶ ŕČ Õ¯ŕ ìăŕČ ŕå¯ ‘ìŕŶ ìł …Ŷ ‘rŕ‘åìăÕ r …ŧł ŕČ

ĻČr þ¯r ČŴł TŕrŕìČă ră łŴìŕ‘åìăÕ ŕČ r ŕĻrìă ÕČìăÕ ìăŕČ ŕå¯ ‘ìŕŶħ ŧŕ ìŕĸł ¯rłì¯łŕ ŕČ ŕrõ¯ ŕå¯ TõŶ…ŧł ČĻ r ŕrŵìħ

TŕrŶìăÕ ŕå¯Ļ¯

=ČųČŕ¯÷ <¯÷…ČŧĻă¯ Čă Č÷÷ìăł ìł ĻìÕåŕ ìă ŕå¯ …¯rŕìăÕ å¯rĻŕ ČAE <¯÷…ČŧĻă¯ħ +ŕ ìł Čă ŕå¯ AErłåìČăr…÷¯ Č÷÷ìăł Tŕž ră Čă ŕå¯ łrþ¯ …÷ȑõ rł ŕå¯ AErþČŧł

÷ȑõ Ļ‘r ¯ħ

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.