Vál­vu­la Ma­ri­po­sa

Construir Nicaragua - - ESPACIOS CLIMATIZACIÓN -

Mar­ca: Be­li­mo Em­pre­sa: Be­li­mo Ai­rCon­trols Po­ten­cia: n/a Con­su­mo: de­pen­de del ta­ma­ño Fil­tros: n/a Aho­rro ener­gé­ti­co: has­ta 80% me­nos con­su­mo eléc­tri­co que pro­duc­tos si­mi­la­res Ali­men­ta­ción: uni­ver­sal 24-240 VAC / 24125 VDC Mo­dos de fun­cio­na­mien­to: on/off o pro­por­cio­nal

Newspapers in Spanish

Newspapers from Nicaragua

© PressReader. All rights reserved.