Ma­llol De­sign Hou­se

Domus en Español Nicaragua - - PROYECTOS -

Ubi­ca­ción

Ca­lle 48 y Ca­lle Uru­guay, Be­lla Vis­ta. Ciu­dad de Pa­na­má, Pa­na­má

Clien­te

Ma­llol Ar­qui­tec­tos

Área to­tal 7.481,03 m2

Di­rec­tor de di­se­ño Ig­na­cio Ma­llol A., Ig­na­cio Ma­llol T.

Equi­po de di­se­ño

Eric den Eer­za­men, Ga­dia Gai­tán, Da­vi­de Rus­so, Ro­dri­go Díaz y Ca­ri­na Li­ma In­ge­nie­ría es­truc­tu­ral Sa­muel Quin­te­ro

In­ge­nie­ría eléc­tri­ca Car­los Pen­na

Ilu­mi­na­ción Del­ta Light

Sis­te­mas es­pe­cia­les Di­gi­tal Li­festy­le

Cons­truc­ción del pro­yec­to Ma­llol Ar­qui­tec­tos

Pai­sa­jis­mo

Mi­chael Flynn/m3pro­ject

Eje­cu­ción del pai­sa­jis­mo Aqua­te­rra y Dia­na Rios

Newspapers in Spanish

Newspapers from Nicaragua

© PressReader. All rights reserved.