VI­TEN­SKAP

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forside -

Vel­kom­men til årets ut­ga­ve av Det sis­te in­nen ny vi­ten­skap. Her fin­ner du fa­sci­ne­ren­de ar­tik­ler om sa­ker som rø­rer seg in­nen vi­ten­ska­pen. Er du klar til å fyl­le hjer­nen med in­ter­es­san­te fak­ta om ver­den rundt deg? Få pir­ret nys­gjer­rig­he­ten, og få svar på spørs­mål du ikke viss­te at du had­de?

Boka du hol­der i hån­da har spen­nen­de stoff og er lett å lese. Her for­kla­rer vi kom­pli­ser­te fe­no­me­ner med gode il­lust­ra­sjo­ner og i et språk alle kan for­stå. Du kan ut­fors­ke ver­den gjen­nom seks spen­nen­de og in­spi­re­ren­de em­ner: tek­no­lo­gi, trans­port, mil­jø, his­to­rie, forsk­ning og rom­fart.

Ar­tik­le­ne dek­ker et bredt spek­ter av uli­ke te­ma­er. Her kan du lære om alt fra hvor­dan ge­ne­ne gir oss su­per­kref­ter til fak­ta om klima­end­rin­ger. Er de egent­lig men­neske­skapt? Du kan lese om elek­trisk driv­kraft og far­li­ge an­greps­he­li­kopt­re. Kan­skje du lu­rer på hvor­dan vi skal kom­me oss til Mars, el­ler hvor­dan det blir å leve der? Du kan lese om hvor­dan stu­di­er av som­mer­fug­lens vin­ger lær­te oss å lage lese­brett, Hvis du li­ker his­to­rie, kan du lese hvor­dan spio­na­sjen har ut­vik­let seg gjen­nom ti­de­ne el­ler stu­de­re si­vi­li­sa­sjo­ner fra old­ti­den som har for­svun­net for len­ge si­den.

Gjør deg klar til å gi næ­ring til læ­ring med spen­nen­de bil­der, fak­ta og und­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.