Kjæle­dyrtek­no­lo­gi

Slik hjel­per dings­e­ne våre pels­kled­de ven­ner.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Over 40 % av nors­ke hus­hold­nin­ger har kjæle­dyr, men si­den man­ge av oss har en tra­vel hver­dag, er det ikke all­tid like lett å gi kjæle­dy­re­ne den opp­merk­som­he­ten de tren­ger. Men tak­ket være tek­no­lo­gi­en kan vi nå hol­de øye med dy­re­ne og pas­se på at de har det bra når de er hjem­me ale­ne. Det fin­nes man­ge nyt­ti­ge dings­er på mar­ke­det, fra auto­ma­tis­ke ball­ut­sky­te­re til Wi-Fi-kob­le­de god­bit­dis­pen­se­re, som hjel­per oss med å hol­de kjæle­dy­re­ne mette og gla­de.

Det vok­sen­de mar­ke­det for kjæle­dyrtek­no­lo­gi er et ek­sem­pel på «tin­ge­nes in­ter­nett», der hver­dags­li­ge ting er nettil­kob­let. Gadgets med in­ter­nett-til­knyt­ning via Wi-Fi- el­ler mo­bil­nett­verk gir bru­ker­ne mu­lig­het til en­kelt å se etter og sam­hand­le med kjæle­dy­re­ne via smart­te­le­fo­nen, På den­ne må­ten kan du hol­de øye med Fi­do på av­stand og gi ham god­bi­ter mens du selv er opp­tatt på kon­to­ret.

«Tak­ket være tek­no­lo­gi­en, kan vi nå hol­de øye med dy­re­ne

og pas­se på at de har det bra når de er hjem­me ale­ne»

Shru Med den­ne egge­ak­ti­ge le­ken kan du hol­de kat­ten din i ak­ti­vi­tet hele da­gen. Den er de­sig­net for å lik­ne kat­tens bytte­dyr, og den far­ter om­kring på egen hånd, slik at kat­ten er på tå, el­ler pote, hev. Du kan end­re en­he­tens be­ve­gel­ser ved å kob­le...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.