Katt el­ler hund, hvem er smar­test?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Idet er in­gen over­ras­kel­se at hun­der og kat­ter er de van­ligs­te kjæle­dy­re­ne. Men­nes­ker er vare for be­rø­ring, og in­gen­ting får oss til å føle oss bed­re enn når vi klap­per en dei­lig, li­ten pels­dott. Nes­ten halv­par­ten av alle nors­ke fa­mi­li­er har kjæle­dyr. Det fin­nes om lag 500 000 hun­der og

600 000 kat­ter i Nor­ge iføl­ge Ve­te­ri­nær­in­sti­tut­tet.

Vi er gene­tisk pro­gram­mert til å ta oss av søte og hjelpe­løse ve­se­ner som våre egne ny­fød­te barn, og kan der­for ikke noe for at vi auto­ma­tisk suk­ker hen­ført så snart vi ser en sjar­me­ren­de, li­ten valp. For­hol­det mel­lom dyr og men­nes­ke for­ster­kes når de små kjæle­dy­re­ne in­tui­tivt re­spon­de­rer på vår om­sorg, og når du ten­ker på at hund og men­nes­ke har ut­vik­let seg side om side i mang­fol­di­ge år, er det ikke vans­ke­lig å for­stå at hun­den kal­les «men­nes­kets bes­te venn».

Ny­ere stu­di­er har vist at hun­der kan gjen­kjen­ne fø­lel­ser ved å lese an­sik­ter, de vi­ser sja­lu­si og føl­ger med på TV-skjer­men, i alle fall når vi ser på dyre­pro­gram­mer sam­men. Våre fir­bein­te ven­ner læ­rer på sam­me måte som barn, og de er svært mot­ta­ke­li­ge for våre fø­lel­ser (prøv å gjes­pe ved si­den av val­pen din, og se om den også gjes­per). Hun­der har dess­uten en vel­ut­vik­let tids­for­nem­mel­se.

Kat­ter er mer selv­sten­di­ge dyr og bryr seg ikke med å føl­ge med på alt du gjør. Li­ke­vel vi­ser stu­di­er at de ob­ser­ve­rer oss of­te­re enn vi kan­skje har trodd. Pus kan for­nem­me hva slags hu­mør du er i, få deg til å hjel­pe seg uten at du en­gang leg­ger mer­ke til det, og læ­rer seg raskt hvil­ke ly­der han må lage for å få den re­spon­sen han øns­ker. Kort sagt ser kat­ten din på deg som sin sur­ro­gat­fa­mi­lie. Har pu­sen din noen gang hatt med seg hjem en le­ven­de el­ler død pre­sang? I så fall prø­ver den å dele jakt­kunn­ska­pe­ne sine med deg. Katt­un­ger opp­dras av moren sin og læ­rer å jak­te ved at moren tar med seg døde bytte­dyr hjem. Der­som «Lille­pus» tar med seg sto­re, le­ven­de bytte­dyr til deg, be­tyr det at hun an­ser deg for å være klar til å bli med på jakt. Gra­tu­le­rer!

Selv om vi els­ker å pas­se på kat­te­ne våre, er sann­he­ten at de som re­gel kla­rer seg fint ale­ne. Et in­ter­es­sant fak­tum er at kat­ten er in­volvert i ut­ryd­del­sen av mer enn 40 hunde­ra­ser, for­di kat­ten er flin­ke­re enn hun­den til å skaf­fe seg mat. Uan­sett om du er et katte­men­nes­ke el­ler et hunde­men­nes­ke, bør du lese vi­de­re for å lære mer om beg­ge ar­te­nes for­bløf­fen­de egenskaper. Kan­skje du til og med om­be­stem­mer deg?

Det er på tide å be­sva­re spørs­må­let en gang for alle. Hvem er smar­test? Katt el­ler hund?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.