Dyrein­va­sjo­ner

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Ka­ni­nøya Okun­oshi­ma, Ja­pan

Åb­li ja­get av en flokk sult­ne ka­ni­ner kan hø­res ut som en bi­sarr drøm, men det er helt re­elt for dem som be­sø­ker den lil­le ja­pans­ke øya Okun­oshi­ma.

Det le­ver hundre­vis av ka­ni­ner på øya, men hvor­dan de kom seg dit i ut­gangs­punk­tet, er et mys­te­ri­um. Den mest sann­syn­li­ge år­sa­ken er at ka­ni­ne­nes for­fed­re var røm­te la­bo­ra­to­rie­ka­ni­ner fra øyas gift­gass­fab­rikk un­der and­re ver­dens­krig. En an­nen teori er at de var kjæle­dyr som ble slup­pet ut av skole­barn på 1970-tal­let.

Uten na­tur­li­ge rov­dyr på øya og med ka­ni­ne­nes for­me­rings­has­tig­het, har ka­nin­be­stan­den skutt til værs. Voks­ne hunn­ka­ni­ner kan føde et nytt kull hver må­ned, og man an­slår at på bare tre år kan én mor og hen­nes av­kom bli en po­pu­la­sjon på 50 000 ka­ni­ner. Det­te hø­res høyt ut, men ka­ni­ner står øverst på me­ny­en for man­ge rov­dyr, og opp­til 80 pro­sent av ka­nin­un­ge­ne blir van­lig­vis drept like etter at de har for­latt re­det. Okun­oshi­ma mang­ler den­ne ba­lan­sen mel­lom rov­dyr og bytte­dyr og er der­for in­va­dert av sto­re ka­nin­flok­ker. Det som er uvan­lig, er hvor dris­ti­ge ka­ni­ne­ne er. Vil­le ka­ni­ner er van­lig­vis sky og pi­ler til­ba­ke til hu­len sin ved førs­te an­led­ning. Okun­oshi­mas tam­me ka­ni­ner flok­ker seg rundt de be­sø­ken­de på grunn av én enes­te ting: mat. En så stor be­stand fø­rer til at den na­tur­li­ge ve­ge­ta­sjo­nen på øya raskt blir opp­spist, og tu­ris­ter som har med seg god­bi­ter, er rett og slett en mat­kil­de for dis­se ny­de­li­ge, små plage­ån­de­ne.

Men­nes­ke­ne tror de kan hers­ke over Jor­da, men hva skjer når dy­re­ne tar over?

Okun­oshi­ma er nå en po­pu­lær tu­rist­at­trak­sjon for dem som li­ker små pels­kled­de nøs­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.