In­spi­re­ren­de dyr

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

For­bed­ret høy­has­tig­hets­skin­ne

Ja­pans 500-se­rie av lyn­to­get Shin­kan­sen kan kjø­re i 300 km/t, men ska­per et «tun­nel­knall». Med in­spi­ra­sjon fra is­fug­lens strøm­linje­for­me­de nebb ble det skapt en ny nese, så de ny­ere mo­del­le­ne er ras­ke­re, mer stille­gå­en­de og energi­ef­fek­ti­ve.

Re­du­sert mot­stand

Hai­en er et mek­tig rov­dyr, del­vis tak­ket være de­res utro­li­ge fart. Noen kan svøm­me i over 50 km/t. Fors­ke­re tror at de bei­ne­te skjel­le­ne som dek­ker hud­en dens, re­du­se­rer mot­stan­den når den be­ve­ger seg gjen­nom van­net. Den­ne ide­en har fors­ker­ne brukt til å ut­vik­le mer hydro­dy­na­mis­ke bå­ter.

An­nen tek­no­lo­gi som er in­spi­rert av dyre­ri­ket

Ka­mu­fla­sje­klær

Blekk­spru­ten kan end­re hud­ens ut­se­en­de for å gjem­me seg for rov­dyr el­ler jak­te på et in­tet­anen­de byt­te. Ved hjelp av mus­kel­sam­men­trek­nin­ger fram­he­ver de uli­ke farge­pig­men­ter slik at de smel­ter sam­men med bak­grun­nen. In­ge­ni­ø­rer har etter­lik­net det­te og bru­ker tek­no­lo­gi­en i «smar­te klær».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.