Ut­nyt­tel­se av plante­ener­gi

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Uan­sett om de er skapt i sko­gen el­ler i la­bo­ra­to­ri­et, vir­ker bla­de­ne stort sett på sam­me måte.

Sol­lys

Sol­ener­gi treffer bladets klo­ro­fyll­korn og «fri­gir» noen av elek­tro­ne­ne de­res.

Spal­ting av vann

Klo­ro­fyl­let er­stat­ter de tap­te elek­tro­ne­ne med noen fra van­net, slik at van­net spal­tes i hydro­gen og ok­sy­gen.

Lys

Sol­ener­gi ab­sor­be­res og dan­ner «elek­tron­hull­par » i den kuns­ti­ge le­de­ren.

Spal­ting av vann

To ka­ta­ly­sa­to­rer la­get av bil­li­ge ma­te­ria­ler dri­ver vann­ets spal­ting til ok­sy­gen og hydro­gen.

Ok­sy­gen som av­falls­pro­dukt

Bla­det skil­ler ut over­flø­dig ok­sy­gen i

atmo­sfæ­ren.

Karbo­hy­drat­pro­duk­sjon

De skil­te ato­me­ne kom­bi­ne­res med kar­bon­di­ok­sid og dan­ner suk­ker som ut­gjør en

energi­re­ser­ve.

For­ny­bar

ener­gi

Spe­sia­li­ser­te

bak­te­ri­er om­dan­ner hydro­gen og kar­bon­di­ok­sid til

driv­stoff.

Lyssam­len­de

le­der

Elek­tro­ner fra van­net «hop­per» til le­de­ren og split­ter sam­ti­dig vann

mo­le­ky­le­ne.

Ok­sy­gen

Som sitt mot­styk­ke

i na­tu­ren fri­gir bla­det ok­sy­gen som et bi­pro­dukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.