For­bed­ret ef­fek­ti­vi­tet

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Slik har na­tu­ren in­spi­rert vi­ten­ska­pe­li­ge opp­da­gel­ser.

Borre­lås

Nå er det ikke len­ger flaut for de yngs­te at de ikke kan knyt­te sko­lis­se­ne, og det kan vi tak­ke biomime­tikk for. Opp­fin­nel­sen kom etter at en fors­ker mer­ket seg hvor lett de små kro­ke­ne på borre­plante­frø­ene sat­te seg fast i pel­sen til hun­den hans.

Over­leg­ne vind­tur­bi­ner

Til tross for den gi­gan­tis­ke stør­rel­sen er knøl­hva­len et utro­lig smi­dig dyr. De sto­re klum­pe­ne yt­terst på fin­ne­ne dens kal­les tu­berk­ler og ska­per løft og re­du­se­rer mot­stand når hva­len ut­fø­rer kre­ven­de ma­nøv­re. Det­te er noe som kan inn­lem­mes i vif­ter, fly og vind­tur­bi­ner.

Vann­inn­hen­ting i ør­ke­nen

Na­mi­bør­ke­nen er blant ver­dens tør­res­te ha­bi­ta­ter, men skygge­bil­le­ne kla­rer å over­le­ve der. De stik­ker bak­enden opp i luf­ten og sam­ler opp vann­damp. Fors­ke­re har fun­net mik­ro­sko­pis­ke gro­per i bil­le­nes for­vin­ger som bi­drar til å føre van­net ned til mun­nen de­res. Dis­se gro­pe­ne inn­lem­mes i ut­for­min­gen av nye en­he­ter for vann­opp­sam­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.