Et­ter­lik­ner in­tel­li­gens

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

I til­legg til å være kjer­nen til all vår krea­ti­vi­tet er hjerne­struk­tu­ren in­spi­re­ren­de for bio­mime­tik­ken.

Det sies at men­neske­hjer­nen er det mest kom­pli­ser­te ob­jek­tet i hele det kjen­te uni­ver­set. Hjer­nen om­fat­ter rundt 100 mil­li­ar­der nev­ro­ner grup­pert i et om­fat­ten­de nett­verk der hvert nev­ron er kob­let til rundt 10 000 and­re. Vår over­leg­ne evne til læ­ring, for­tolk­ning og re­flek­sjon har gjort oss i stand til å ku­re­re syk­dom­mer, lan­de men­nes­ker på Må­nen og ut­vik­le nyt­ti­ge data­pro­gram­mer som om­gir oss i hver­da­gen.

Data­ma­ski­ne­nes kraft og ka­pa­si­tet er kraf­tig for­bed­ret de sis­te ti­åre­ne, og i dag kan en data­ma­skin løse et ma­te­ma­tisk pro­blem på et øye­blikk, og mye ras­ke­re enn men­neske­hjer­nen.

Data­tek­no­lo­gi­en har enorm ka­pa­si­tet på en­kel­te om­rå­der, men ennå kan den ikke kon­kur­re­re mot hjer­nens mest utro­li­ge egenskaper. Vårt avan­ser­te or­gan kan tol­ke og pro­ses­se­re sanse­inn­trykk på et uover­truf­fent nivå. Vi kan stå på stran­den om som­mer­en og lyt­te til bøl­ge­ne, be­trak­te fug­le­ne og kjen­ne var­men fra Sola. Der­et­ter sam­ler vi alle dis­se da­ta­ene i et hel­het­lig inn­trykk. Vi kan også lære og til­pas­se oss gjen­nom er­fa­ring.

Beg­ge dis­se ev­ne­ne vil­le det være nyt­tig for data­pro­gram­mer å kun­ne nyt­tig­gjø­re seg av. Det er ny­lig ut­vik­let en al­go­rit­me som kan ana­ly­se­re bil­der fra MR-skan­nin­ger for å dia­gnos­ti­se­re svuls­ter og ano­ma­li­er, og ut­vik­le­re av kuns­ti­ge ner­ve­nett­verk har også hen­tet in­spi­ra­sjon fra hjer­nen for å lage pro­gram­mer som kan lære gjen­nom øvel­se.

Det er ennå len­ge til dis­se pro­gram­me­ne opp­når sam­me kraft som ver­dens kraf­tigs­te su­per­data­ma­skin, den som sit­ter mon­tert mel­lom øre­ne våre, men ved å bru­ke hjer­nen som mo­dell kom­mer vi sta­dig nær­me­re å ut­vik­le en vir­ke­lig kraf­tig, kuns­tig in­tel­li­gens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.