Nev­ro­ner på en data­brik­ke

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Fors­ke­re hos IBM har sett på hjer­nens opp­byg­ning for å ut­vik­le data­brik­ken True North. Det er en hjernein­spi­rert pro­ses­sor med en mil­lion kuns­ti­ge nev­ro­ner og 256 mil­lio­ner kuns­ti­ge sy­nap­ser. Ved å etter­lik­ne hjer­nens mo­du­læ­re og flek­sib­le ut­for­ming ut­vik­let fors­ker­ne et ned­ska­lert nev­ro­sy­nap­tisk nett­verk med in­te­grert regne­kraft og min­ne og ve­sent­lig pro­ses­sor­kraft. Pro­gram­me­rings­språ­ket som er unikt for den­ne ma­ski­nen, er i ferd med å bli gjort kom­mer­si­elt til­gjen­ge­lig, så snart har vi kan­skje hjerne­ak­ti­ge data­ma­ski­ner som kon­trol­le­rer smart­te­le­fo­ne­ne våre.

«Vi kan få hjerne­ak­ti­ge data­ma­ski­ner

som kon­trol­le­rer smart­te­le­fo­nen vår»

Dhar­m­end­ra S. Mod­ha pre­sen­te­rer en hjernein­spi­rert su­per­data­ma­skin som inne­hol­der 16 TrueNorth-brik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.