Men­neske­hjer­nen

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Hjer­nen vår er et utro­lig nett­verk av nerve­cel­ler som sen­der ut elek­tris­ke sig­na­ler for å ut­veks­le in­for­ma­sjon.

Hjerne­kraft

Men­neske­hjer­nens over­fla­te har man­ge fol­der og ryn­ker, noe som øker over­fla­tens are­al og gir plass til fle­re nev­ro­ner.

Nevra­le nett­verk

Nev­ro­ne­ne sam­hand­ler ved å sen­de ut elek­tris­ke sig­na­ler og kan mot­ta in­for­ma­sjon fra man­ge kil­der.

Dend­rit­ter

Ak­son

Ak­so­net fø­rer in­for­ma­sjon fra selve cel­len og over til sy­nap­se­ne. Man­ge for­gre­nin­ger, kalt dend­rit­ter, mot­tar inn­kom­men­de sig­na­ler fra and­re cel­ler.

Sy­nap­ser

Kje­mis­ke bud­brin­ge­re kalt nev­ro­trans­mit­te­re fri­gjø­res og skri­der over spal­ten mel­lom nev­ro­ne­ne.

Post­synap­tisk cel­le

Kom­bi­na­sjo­nen av sig­na­ler fra nabo­cel­le­ne be­stem­mer om nes­te nev­ron vil vi­dere­sen­de sig­na­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.