Dyrero­bo­ter

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Det ska­pes ma­ski­ner i dy­re­nes bil­de.

Når vi fore­stil­ler oss en dyst­o­pisk fram­tid, er den all­tid full av ro­bot­hjel­pe­re. Vi be­hø­ver ikke å tøye fan­ta­si­en så langt for å se for oss må­ter ma­ski­ner kan hjel­pe oss på. De kan spil­le en rol­le in­nen­for krig­fø­ring, ved red­nings­ope­ra­sjo­ner og som bære­hjelp i bu­tik­ken. I dag ar­bei­der man­ge fors­ke­re med å kon­stru­ere ma­ski­ner som kan inn­ta dis­se rol­le­ne. Og det å fin­ne det op­ti­ma­le de­sig­net var en­kelt; det fan­tes al­le­re­de i na­tu­ren.

Dy­re­ne er til­pas­set det å ut­mer­ke seg i alle ty­per om­gi­vel­ser. Ar­ter le­ver un­der eks­tre­me tem­pe­ra­tu­rer, hol­der til på fjell­top­per og le­ver dy­pest ned i ha­vet. In­ge­ni­ø­re­ne hå­per å ko­piere den na­tur­li­ge til­hø­rig­he­ten til dis­se om­gi­vel­se­ne ved å ko­piere ar­te­nes spe­sia­li­ser­te egenskaper og trekk. Ved å etter­lik­ne dy­re­nes ana­to­mi kan vi også ut­sty­re ro­bo­te­ne med be­und­rings­ver­di­ge ev­ner, som utro­lig has­tig­het el­ler å fly.

Det er gjort enor­me byks på fer­den mot å byg­ge sli­ke ma­ski­ner. En ge­pard, det ras­kes­te land­dy­ret på Jor­da, opp­når enorm fart ved å ut­nyt­te den flek­sib­le rygg­ra­den. Ar­tens mot­styk­ke in­nen­for ro­bo­tik­ken, ut­vik­let av Bos­ton Dy­na­mics, krum­mer ryg­gen på sam­me måte for å kun­ne løpe i mer enn 45 km/t. Gi­gan­tis­ke AlphaDog kan dess­uten bære inn­til 180 kg over sto­re av­stan­der og er der­med ro­bo­te­nes mot­styk­ke til mul­dy­ret.

Ro­bot-dy­re­ne be­gyn­ner vir­ke­lig å vise sitt po­ten­si­al, fra ør­små Ro­boBe­es som kan pol­li­ne­re av­lin­ger el­ler over­våke tra­fik­ken, til den ape­lik­nen­de an­d­roi­den som til og med kan hjel­pe til i ut­forsk­nin­gen av pla­ne­ten Mars. Bruks­om­rå­de­ne til dyrero­bo­te­ne er uen­de­li­ge.

BigDog fra Bos­ton Dy­na­mics er byg­get for selv­sten­dig å bære sol­dat­ut­rust­ning i kre­ven­de ter­reng.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.