Red­nings­ka­ker­lak­ker

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Ka­ker­lak­ker be­trak­tes van­lig­vis som vem­me­li­ge plage­ån­der det er no­to­risk vans­ke­lig å ta knek­ken på. Fors­ke­re har fun­net ut at de­res ut­ven­di­ge skje­lett kan mot­stå en kraft til­sva­ren­de 300 gan­ger kropps­vek­ten mens de er i be­ve­gel­se, og at de også kan fer­des hur­tig på svært li­ten plass. De­res be­ve­ge­li­ge form har in­spi­rert til ut­vik­lin­gen av CRAM, en kom­pri­mer­bar ro­bot med ar­ti­ku­ler­te me­ka­nis­mer, skapt i ka­ker­lak­kens bil­de. Den­ne ma­ski­nens evne til å til å be­ve­ge seg gjen­nom små åp­nin­ger gjør at den eg­ner seg godt som red­nings­ro­bot. Kan­skje du en gang i fram­ti­den vil trek­ke et let­tel­sens sukk ved sy­net av en ka­ker­lakk.

REDNINGSKAKERLAKK

CRAM-ro­bo­ten fort­set­ter å kry­pe selv når den er klemt sam­men til halve stør­rel­sen. Ro­bo­tens uni­ke be­ve­gel­ser kan også ut­nyt­tes i land­bru­ket.

ROBOTHUMMER

Stu­di­er av ka­ker­lak­kens ek­soskje­lett har vært nyt­ti­ge

for fors­ker­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.