EVO­LU­SJO­NEN FOR­KLA­RER LI­VETS OPP­RIN­NEL­SE

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Evo­lu­sjo­nen kan for­tel­le oss mye om hvor­for li­vet er som det er, og hvor­dan li­vet end­rer og til­pas­ser seg over tid, men det kan ikke for­kla­re hvor­dan det star­tet.

Evo­lu­sjo­nen har al­le­re­de tatt oss til­ba­ke til LUCA: the Last Uni­ver­sal Com­mon An­cestor (den sis­te fel­les stam­fa­ren). Det­te er den or­ga­nis­men som alt liv på Jor­da har ut­vik­let seg fra. Ved hjelp av gen­spo­ring og sam­men­lik­ning av ge­ner fra or­ga­nis­mer i de to elds­te grei­ne­ne på li­vets tre

Fler­bruks­ge­ner

Man­ge ge­ner har mer enn én funk­sjon (kalt pleio­tro­pi). Dis­se kyl­lin­ge­ne med krøl­le­te fjær har f.eks. en gen­end­ring som på­vir­ker for­døy­el­sen, kropps­tem­pe­ra­tu­ren og egg­leg­gin­gen, i til­legg til fjæ­re­ne. (ar­ke­bak­te­ri­er og bak­te­ri­er), tror man at LUCA lev­de for ca. 3,8 mil­li­ar­der år si­den og had­de minst 100 ge­ner.

Forsk­ning på evo­lu­sjo­nen kan gi oss lede­trå­der om hva som måt­te til for at li­vet skul­le be­gyn­ne. Den­ne gå­ten er ikke løst ennå, men fors­ke­re in­nen­for alle grei­ner av na­tur­vi­ten­ska­pen job­ber for å løse den. Uan­sett hvor­dan det star­tet, så for­kla­rer evo­lu­sjo­nen bare hva som hend­te etter­på.

Hvis evo­lu­sjo­nen for­kla­rer hvor­dan li­vet har end­ret seg, må den vel også kun­ne for­kla­re hvor­dan det star­tet?

Ru­di­men­tæ­re egenskaper

Vi har ar­vet noen egenskaper fra for­fed­re­ne våre som ikke er nyt­ti­ge for oss len­ger. Vis­doms­ten­ne­ne var f.eks. nyt­ti­ge da kje­ven var stør­re og kost­hol­det mer ufor­ed­let, men nå er de som of­test bare en pla­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.