ALT SKJER FOR EN GRUNN

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Evo­lu­sjo­nen har et over­ord­net mål og prø­ver å løse et pro­blem.

Må­ten vi pra­ter om evo­lu­sjo­nen på, får det til å vir­ke som om alle or­ga­nis­mer prø­ver å ut­vik­le seg til å bli bed­re, ras­ke­re el­ler ster­ke­re enn alle and­re. Sann­he­ten er at evo­lu­sjo­nen ikke har noe mål i det hele tatt, og re­sul­ta­tet er langt fra per­fekt.

Evo­lu­sjo­nen dri­ves egent­lig av gen­etis­ke mu­ta­sjo­ner som skjer gans­ke til­fel­dig. Noen av dis­se til­fel­di­ge va­ria­sjo­ne­ne gjør at or­ga­nis­me­ne over­le­ver litt len­ger el­ler får fle­re av­kom, og dis­se nyt­ti­ge ge­ne­ne over­le­ve­res til nes­te ge­ne­ra­sjon. And­re gjør li­vet litt vans­ke­li­ge­re.

Det er mil­jø­et som or­ga­nis­me­ne be­fin­ner seg i, som be­stem­mer hvil­ke av dis­se til­fel­di­ge mu­ta­sjo­ne­ne som blir nyt­ti­ge og hvil­ke som ikke blir det. Det­te kan av­gjø­res av kli­ma, rov­dyr, mat­til­gang el­ler hvor at­trak­ti­ve de er for en part­ner. Uan­sett hvor­dan egen­ska­pe­ne vel­ges ut, så skjer end­rin­ge­ne over tid og uten et en­de­lig mål i sik­te.

Evo­lu­sjo­nen prø­ver og fei­ler, og slutt­re­sul­ta­tet er ikke all­tid så per­fekt som det kun­ne vært. Men­neske­øyet har f.eks. en li­ten de­fekt. Blod­åre­ne og ner­ve­ne lig­ger fak­tisk foran de lys­føl­som­me cel­le­ne og må gjen­nom øyet for å kom­me til hjer­nen. Der­for har vi en blind flekk. Det er en trinn­vis pro­sess som har ut­vik­let øyne­ne våre, men tin­ge­ne er så visst ikke ord­net på best mu­lig måte.

Or­ga­nis­me­ne vil ikke, prø­ver ikke el­ler tren­ger ikke å ut­vik­le seg. De bare gjør det – og re­sul­ta­te­ne er både fan­tas­tis­ke og ufor­ut­sig­ba­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.