Øken­de kom­plek­si­tet

Hvis du ser nøye etter, fin­nes enk­le ver­sjo­ner av men­neske­øyet i na­tu­ren.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

1 Flekk

En­cel­le­de or­ga­nis­mer kalt eug­lena har «øye­flek­ker» med lys­sen­si­ti­ve pig­men­ter, og dis­se hjel­per dem til å opp­da­ge lys og mør­ke.

2 For­dyp­nin­ger

Fla­tor­mer har flek­ker med pig­men­ter som er be­gra­vet i for­dyp­nin­ger. Dis­se hjel­per dem til å be­stem­me hvil­ken ret­ning ly­set kom­mer fra.

3 Hull­ka­me­ra

Stør­re for­dyp­nin­ger som er nes­ten luk­ket, dan­ner noe som lik­ner på et hull­ka­me­ra, og gjør at dyr som perle­bå­ten (en slags blek­k­sprut) kan se bil­der.

4 Lin­se

Gjen­nom­sik­ti­ge cel­ler dek­ker åp­nin­gen foran på øyet, og en en­kel linse­struk­tur dan­nes inn­ven­dig. Sneg­ler har sli­ke øyne.

5 Kom­pli­sert ka­me­ra

Over tid har for­bed­rin­ge­ne gr­ad­vis blitt til de kom­pli­ser­te ka­mera­øyne­ne som or­ga­nis­mer som blek­k­spru­ter og men­nes­ker har i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.