Gene­tisk drift

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

1. Ori­gi­nal­po­pu­la­sjon

I star­ten er po­pu­la­sjo­nen blan­det, med om­trent like man­ge oran­sje og grøn­ne in­di­vi­der.

2. Flaske­hals

En til­fel­dig hen­del­se, f.eks. en na­tur­ka­ta­stro­fe, oppstår og po­pu­la­sjo­nens stør­rel­se re­du­se­res dra­ma­tisk.

3. Gjen­væ­ren­de po­pu­la­sjon

Nå er det fle­re grøn­ne in­di­vi­der enn oran­sje. Gen­bas­sen­get har end­ret seg på grunn av til­fel­dig­he­ter.

4. Ny po­pu­la­sjon

Etter hvert som den gjen­væ­ren­de po­pu­la­sjo­nen for­me­rer seg, blir ge­ne­ne vi­dere­ført og ska­per en ny po­pu­la­sjon der grønt er mer van­lig. Over tid kan de oran­sje for­svin­ne helt.

Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser hvor­dan flaske­hals­ef­fek­ten kan end­re ret­nin­gen

på evo­lu­sjo­nen uten na­tur­lig ut­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.