Hvor­for kan vi ikke kjø­le ned noe til det ab­so­lut­te null­punkt?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Jo kal­de­re en sub­stans blir, desto mer ener­gi kre­ves det for å fjer­ne var­me fra den. Der­for er det teo­re­tisk umu­lig å ned­kjø­le noe til det ab­so­lut­te null­punkt (0 gra­der kel­vin, el­ler -273 °C). Den la­ves­te kjen­te tem­pe­ra­tu­ren i uni­ver­set er 2,73 K, noe som fore­kom­mer i uni­ver­sets yt­ter­kant, men i la­bo­ra­to­ri­et har fors­ke­re opp­nådd 0,45 nan­o­k­el­vin. Det er bare en halv mil­li­ard­dels grad over det ab­so­lut­te null­punk­tet. Ved den­ne tem­pe­ra­tu­ren holdt fors­ker­ne ato­me­ne i ro med en kom­bi­na­sjon av mag­net- og gra­vi­ta­sjons­felt, et­ter­som in­gen be­hol­der kan kjø­les ned så mye.

Den la­ves­te na­tur­li­ge tem­pe­ra­tu­ren som er målt på Jor­da, er 183 kel­vin (-90 °C) i An­tark­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.