Hvor­for er det ska­de­lig å se di­rek­te på Sola?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Ikke se rett på Sola med mind­re du bru­ker spe­sial­ut­vik­le­de

bril­ler. Sol­ly­set inne­hol­der langt mer ener­gi enn det øyne­ne våre trygt kan ab­sor­be­re, og det kan vel­dig fort ska­de øyets sår­ba­re struk­tu­rer. En ty­pisk kon­se­kvens av å stir­re på Sola i noen få se­kun­der er snøb­lind­het, en til­stand som min­ner om sol­brent­het, og gjør horn­hin­nen opp­spruk­ket og be­tent. Selv om det er svært smerte­fullt, blir man helt frisk etter­på. Mer lang­va­rig eks­po­ne­ring kan ska­de nett­hin­nen, og det­te gir uskarpt og mis­far­get syn i fle­re må­ne­der, og det er en ri­si­ko for at sy­net ald­ri blir helt bra igjen. Ska­der på den de­len av nett­hin­nen som kal­les ma­kula, kan for­år­sa­ke per­ma­nent svek­kel­se av syns­skarp­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.