Gen­ma­ni­pu­le­ring

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

I 2013 kom et gjen­nom­brudd for fors­ker­ne som job­ber med gen­ma­ni­pu­la­sjon. De bruk­te en ny tek­no­lo­gi for å kut­te men­neske­ge­ner på ste­der de selv valg­te, og der­med åp­net de opp for til­pas­ning og mo­di­fi­se­ring av ge­ner.

Sys­te­met de bruk­te, kal­les CRISPR. Det er til­pas­set fra et sys­tem som fin­nes na­tur­lig i bak­te­ri­er, og be­står av to de­ler: et Cas9-en­zym som fun­ge­rer som en mo­le­ky­lær saks, og et lede­mo­le­kyl som tar sak­sen til en be­stemt del av DNA-et.

Fors­ker­ne har gans­ke ny­lig klart å over­sty­re det­te sys­te­met. De «øde­leg­ger» en­zym-sak­sen slik at CRISPR-sys­te­met ikke len­ger kut­ter DNA-et. I ste­det kan de slå ge­ne­ne av og på som de vil, uten å end­re DNA-se­kven­sen. For øye­blik­ket er den­ne tek­nik­ken frem­de­les på for­søks­sta­di­et, men i fram­ti­den kan det bru­kes til å re­pa­re­re el­ler for­and­re ge­ne­ne våre.

CRISPR-kom­plek­set fun­ge­rer som en saks som klip­per DNA-et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.