HACKING AV HJER­NEN

Med den ny­es­te tek­no­lo­gi­en kan vi tol­ke hva hjer­nen ten­ker, og vi kan sva­re til­ba­ke.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Men­neske­hjer­nen er den mest avan­ser­te struk­tu­ren i det kjen­te uni­ver­set, men til sju­en­de og sist kom­mu­ni­se­rer den med elek­tris­ke sig­na­ler, og den ny­es­te tek­no­lo­gi­en kan fak­tisk hen­te ut dis­se ko­de­de be­skje­de­ne.

Hjer­nen kan sty­re pro­te­ser. Noen bru­ker implantater som er fes­tet til hjer­nens over­fla­te, mens and­re bru­ker het­ter som opp­da­ger elek­trisk ak­ti­vi­tet som pas­se­rer gjen­nom hode­skal­len. Det kre­ves mye øvel­se for å de­ko­de sig­na­le­ne, og det er ikke per­fekt, men det blir bed­re år for år.

Det er også mu­lig å kom­mu­ni­se­re den and­re vei­en, ved å sen­de elek­tris­ke sig­na­ler inn i hjer­nen. Nett­hinne­im­plan­ta­ter kan fan­ge opp lys, kode det om til elek­tris­ke små støt og over­fø­re dem til syns­ner­ven. Cochleaim­plan­ta­ter kan gjø­re det sam­me med ly­den i øre­ne via

«hele om­rå­der av hjer­nen fin­jus­te­res fra

ut­si­den»

hør­sels­ner­ven. Hvis man fes­ter elek­tro­der på hode­skal­len, kan hele om­rå­der av hjer­nen fin­jus­te­res fra ut­si­den.

Transcra­ni­al di­rect cur­rent sti­mu­la­tion (TDCS) bru­ker svak strøm som sen­des til hjerne­cel­le­ne. Selv om det­te frem­de­les er un­der ut­vik­ling, ty­der tid­li­ge tes­ter på at det kan ha po­si­tiv inn­virk­ning på hu­mør, hu­kom­mel­se med mer. Tek­no­lo­gi­en er re­la­tivt en­kel, og det er sel­ska­per som al­le­re­de til­byr ut­styrs­sett som folk kan bru­ke hjem­me. Men fors­ker­ne ma­ner til for­sik­tig­het. De inn­røm­mer at de ikke helt vet hvor­dan det vir­ker ennå, og tuk­ler du med hjer­nen, kan det få al­vor­li­ge føl­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.